Przegląd Politologiczny

Kwartalnik Przegląd Politologiczny (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy. Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma

The Przegląd Politologiczny quarterly (PP) has been regularly published since 1996. At present it is published by the Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [Academic Publishing House of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University]. Przegląd Politologiczny provides a forum for the presentation of research results, exchange of thoughts and discussions on the theory and practice that make up the present political science. Papers and reviews published come from the authors from the whole Poland and abroad. The periodical reaches all academic centers. Also the institutions and individuals dealing with political practice have subscribed to it. It has regular subscribers abroad. All the publications and materials in the Przegląd Politologiczny are reviewed. Their abstracts and key words are translated into English. There also operates the Editorial Board of the periodical.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Kontakt: Redakcja „Przeglądu Politologicznego” Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
e-mail: przegląd.politologiczny@amu.edu.pl
strona www: http://przeglad.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ISSN 1426-8876

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego