Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka to literaturoznawczy rocznik posiadający długą tradycję, wydawany obecnie przez Instytut Filologii Polskiej UAM we współpracy z Wydawnictwem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tytuł znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – przyznano mu 9 punktów. Pierwszy numer „Poznańskich Studiów Polonistycznych” ukazał się w 1973 roku i był redagowany przez zespół pod opieką prof. Tadeusza Witczaka. W roku 1994 nastąpił podział pisma na „Serię Literacką” oraz „Serię Językoznawczą”. Redaktorkami „Serii Literackiej” zostały wówczas Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka oraz Barbara Sienkiewicz. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 2002, kiedy pismo zaczęli radagować Przemysław Czapliński, Zbigniew Przychodniak i Piotr Śliwiński. Wszystkie wymienione zespoły redakcyjne budowały historię pisma rzetelnego, uważnie reagującego na przemiany dyscypliny, otwartego na różne punkty widzenia. Do tej tradycji nawiązują też Wiesław Wydra, Marcin Jaworski i Piotr Śniedziewski, którzy kierują pismem od roku 2009. Obecnie każdy numer „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej” ma charakter monograficzny – oznacza to, że główna część pisma poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział analiz i interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukowane są teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące za każdym razem prezentacją warsztatu filologicznego. Równie istotna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle streszczenia, sprawozdania czy wąsko rozumiane recenzje książek naukowych, ile raczej rzetelne oraz wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury wydaje się niemożliwe do przecenienia. Podobny charakter ma część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazujące warsztat literaturoznawczy oraz przybliżające wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

Poznań Polish Studies. Literary Series is a long-established yearbook of literary criticism published by the Institute of Polish Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznań, in cooperation with the Publishing House of the Poznań Society of the Friends of Learning. The yearbook is included in the list of journals approved by the Polish Ministry of Science and Higher Education; in the professional evaluation procedure, the Ministry awards 9 points for a publication in the yearbook. The first issue of “Poznań Polish Studies” was published in 1973 and was edited by a team supervised by Professor Tadeusz Witczak. In 1994 the journal was divided into “Literary Series” and “Linguistic Series.” At that moment, Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, and Barbara Sienkiewicz were appointed as editors. Another change was made in 2002, when Przemysław Czapliński, Zbigniew Przychodnia, and Piotr Śliwiński became editors. All teams, however, contributed to the journal’s reputation for sound editorial practice, careful observation of changes in research trends, and openness to different points of view. This tradition is being continued by Wiesław Wydra, Marcin Jaworski, and Piotr Śniedziewski, who have been managing the journal since 2009. At present, every issue of “Poznań Polish Studies. Literary Series” has a monographic quality; this means that the main section of the journal issue is devoted to a topic selected by editors. Other topics are covered in the section on critical analysis and interpretation, called “Confrontations,” where various literary epochs and authors are discussed, but always in a fine display of philological workmanship. The section on critical sketches, called “Readings” is equally important; it includes not mere summaries, announcements, or reviews, but more of a sound discussion and polemic exchange related to publications in literary criticism. Another section, called “Transfer,” is devoted to translations, with their inestimable importance for popularization of various research methods, or interpretative approaches. Another section, related to archival and library searches, is called “Discoveries”; it presents the state of current textual and documentary research. For an intellectual dessert, each issue includes an extensive essay in the sectional called “Attempts.”

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Wiesław Wydra
Kontakt: ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. (61) 829-45-90
e-mail: psp@amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ISSN: 1233-8680

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego