Porównania

Permanent URI for this community

Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym
Rocznik studiów porównawczych i humanistycznych. Czasopismo jest poświęcone studiom porównawczym z dziedziny humanistyki taki jak: metodologia, literatura, historia, kulturologia, prawo, socjologia, studia międzykulturowe, etnologia, antropologia, historia sztuki, pedagogika, studia postkolonialne, gender, filmoznawstwo, Internet. Publikuje się również studia interdyscyplinarne, studia krytyczne, recenzje oraz przeglądy prac naukowych.

(ang.) Comparisons. A Journal Devoted to Comparative and Interdisciplinary Studies
The yearbook of comparative and humanities studies. Journal “Porównania” is devoted to comparative studies from humanities such as: methodology, literature, history, intercultural studies, right, sociology, ethnology, anthropology, history of arts, pedagogy, postcolonial studies, gender, film, Internet. There are published also interdisciplinary and critical studies and also overviews of research works.

Redaktor naczelny: Bogusław Bakuła, prof. dr hab
Kontakt: Instytut Filologii Polskiej UAM, Coll. Maius
ul. Fredry 10/210
61-701 Poznań
tel.:0048 61 829 4587;
e-mail: comparis@amu.edu.pl
strona www: www.amu.edu.pl/comparis
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
ISSN 1733-165X

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego