Journal of Multimodal Communication Studies

Journal of Multimodal Communication Studies to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone różnym aspektom multimodalności w komunikacji międzyludzkiej oraz komunikacji człowiek-komputer, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień interakcji oraz roli czynnika ludzkiego w kontekście badań językoznawczych, komunikacyjnych, psychologicznych i socjologicznych, a także z uwzględnieniem wykorzystania najnowszych technologii i zasobów. Jesteśmy otwarci również na prace inspirowane aplikacjami technologicznymi, jeśli ich głównym przedmiotem zainteresowania są zachowania ludzkie i ich analiza. Jako priorytetowe traktowane są oryginalne, empiryczne, interdyscyplinarne teksty powstałe w oparciu o nowe dane, a także innowacyjne metody i techniki badawcze.

Journal of Multimodal Communication Studies is a peer reviewed journal focusing on various aspects of multimodality in interpersonal and man-machine communication, with special attention paid to its interactional aspects and to the human factor as investigated by disciplines such as linguistics, communication sciences, psychology and sociology, and supported by modern technological resources. We are open to technology-inspired studies as long as their main concern is human behaviour and its analysis. Priority is given to original empirical cross-disciplinary texts based on new data and innovative research methods and techniques.

Redaktor naczelny: Silvia Bonacchi (Uniwersytet Warszawski), Maciej Karpiński (UAM Poznań)
Kontakt:
604 125 355 (Katarzyna Klessa, członek redakcji)
602 376 433 (Maciej Karpiński, redaktor naczelny)
e-mail: jmcs@amu.edu.pl
strona www: http://jmcs.home.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu i Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
ISSN 2391-4033

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego