Studia Metodologiczne

Studia Metodologiczne są czasopismem naukowym poświęconym bardzo szeroko rozumianej problematyce metodologicznej i zagadnieniom związanym z integracją różnych dyscyplin naukowych. Są w nim publikowane artykuły z zakresu ogólnej metodologii nauk, koncentrujące się na analizie wytworów wiedzy naukowej oraz procedur badawczych, stosowanych zarówno w naukach formalnych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Łamy czasopisma są również otwarte dla artykułów odnoszących się do nauk, które dopiero kształtują swoje metodologiczne podstawy takich jak: kognitywistyka, nauki medyczne, nauki badające zmiany klimatu czy nauki stosowane. Zgodnie z panującą tendencją Zespół Redakcyjny Studiów Metodologicznych otwarty jest na artykuły zawierające szczegółowe analizy typu case studies, jeśli prowadzą one do ciekawych wniosków o charakterze ogólnym lub są ważne dla uprawiania danej dyscypliny naukowe.

(ang.) The Methodological Studies is a philosophical journal devoted to a wide range of methodological issues, such as general methodology of science, the results of scientific knowledge and various research procedures applied in formal, natural and social sciences. The journal invites also contributions that deal with sciences that only begin to form the methodological foundations, such as cognitive sciences, bio-medical sciences, climat change sciences and all other applied sciences. Finally, the journal welcomes also papers that present various case studies provided that they offer conclusions which are either general in nature or essentially important for a given science.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Paweł Zeidler
Kontakt: Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań
Tel. 61-829-22-84
60-569 Poznań
strona www: http://www.staff.amu.edu.pl/~press
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 0039424X

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego