Journal of Applied Cultural Studies

Journal of Applied Cultural Studies jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem naukowym skierowanym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Prezentuje ono oryginalne prace naukowe, skupione wokół projektu kulturoznawstwa stosowanego. Empirycznie zorientowane nauki społeczne, od swoich początków, borykają się z problemem nazwania przedmiotu ich badań. Chybiają celu próby wydobycia logosu z wiedzy o formach życia etnicznego, społecznego czy narodowego. Autorzy projektu wierzą, że kultura jest konglomeratem wzorców utrwalonych w tradycji i obyczaju danej wspólnoty. Na niepowodzenie skazane są próby zamiany owej różnorodności treści w jednorodny obraz całości. Przyjęte założenie uzasadnia zmianę podejścia do metody. Kultura rozumiana jako dia-logos może stawać się polem eksploracji pod warunkiem porzucenia zamiaru kompleksowego zdania sprawy z tego, czym ona jest. Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia nowych pozycji artykułów w języku angielskim, które wpisują się w zaproponowany paradygmat, do dnia 15 czerwca każdego roku.

(ang.)The Journal of Applied Cultural Studies is an international, peer-reviewed scientific journal directed at researchers representing all fields of the humanities and social sciences. The editorial board of the journal publishes original scientific articles, focused on the concept of applied cultural studies. Empirically-oriented social science, since its beginnings, has faced the problem of defining the aim of its studies. The social sciences have failed in their attempt to develop a logos out of the different forms of ethnic, social and national life. The authors of the project believe that culture is an assemblage of patterns preserved in the traditions and customs of a particular community. All the attempts at replacing this diversity with one homogeneous picture are doomed to fail. The presented approach justifies a change in attitude to method. Culture, when regarded as a dia-logos, could become a field of exploration, under the condition that the intention to present a complex approach to what culture is be abandoned. The Editorial Board of the journal accepts new proposals for articles written in English, according to the presented paradigm, each year until June 15th. We welcome your interest and invite you to contact us.

Redaktor naczelny: dr hab. Przemysław Rotengruber
Kontakt: jacs@amu.edu.pl, jacs.home.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Przemysław Rotengruber, Paweł Kwiatkowski
ISSN 2392-0661

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego