Poznańskie Studia Slawistyczne

Poznańskie Studia Slawistyczne
Czasopismo „Poznańskie Studia Slawistyczne” zostało powołane w 2011 przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest publikacja efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych, adresowanych do wszystkich, polskich i zagranicznych, znawców i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na jego łamach ukazują się teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne, religioznawcze i socjologiczne w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne oraz bałkanistyczne. Krąg tematyczny czasopisma stanowi bałkańska słowiańszczyzna i niesłowiańskie Bałkany w ich słowiańskim kontekście i w ujęciach komparatystycznych. Czasopismo dąży do rozszerzania przestrzeni dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.

(ang.) Poznan Slavic Studies
"Poznan Slavic Studies" scientific journal was established in 2011 by the Institute of Slavic Studies at Adam Mickiewicz University in Poznan. Its aim is to publish the results of research in the field of Balkan and Slavic studies. The journal is addressed to all Polish and foreign experts and lovers of Slavic and Balkan culture. A wide variety of articles are published on pages of this journal such as philological (literary and linguistic), folkloric, anthropological, culture-related, historiographical, sociological and religion-related texts, in multifaceted, interdisciplinary and comparative interpretations, often examining the various issues of Slavic and Balkan studies. Journal’s circles of interest are Balkan Slavdom and non-Slavic Balkans in their Slavic context and comparative interpretations. The journal strives to expand a dialogue between cultures and contributes to advancing scientific reflection on literature, languages, history, anthropological and aesthetic categories, defining the old and the contemporary culture of the Slavs. It inspires discussion and polemics, allowing the redefinition of tasks and the development directions of Slavic Studies, which must answer to the many questions arising from the changes of the new reality.

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković
Kontakt: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: (061) 829 45 19, (061) 829 45 20; (061) 829 45 21
e-mail: studiaslawistyczne@gmail.com; pss@amu.edu.pl
strona www: www.pss.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Rys (nr 1); Wydawnictwo Naukowe UAM (nr 2)
ISSN: 2084-3011

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego