Browsing by Author Narożniak, Agnieszka

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Anne Staver, Free Movement and the Fragmentation of Family Reunifi cation Rights (Swobodne przemieszczanie się a fragmentaryzacja prawa do łączenia rodzin), „European Journal of Migration and Law” 2013, no. 15Narożniak, Agnieszka
2017Christiaan Timmermans, Developing Administrative Law in Europe: Natural Convergence or Imposed Uniformity – Some Concluding Observations (Rozwój prawa administracyjnego w Europie: naturalna konwergencja czy narzucona jednolitość – kilka konkluzji), „Review of European Administrative Law” 2014, vol. 7, iss. 2, s. 35–44, DOI: 10.7590/187479814X14186465137942.Narożniak, Agnieszka
2014Dominic McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten (Rozwój prawa do bycia zapomnianym), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 4, s. 761–776.Narożniak, Agnieszka
2015Gábor Gyulai, Statelessness in the EU Framework for International Protection (Bezpaństwowość w systemie ochrony międzynarodowej UE), „European Journal of Migration and Law” 2012, no. 14Narożniak, Agnieszka
2017Giulia Vicini, The Dublin Regulation Between Strasbourg and Luxembourg: Reshaping „Non-Refoulement” in the Name of Mutual Trust? (Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem i Luksemburgiem: nowe ukształtowanie zasady non-refoulement w imię wzajemnego zaufania?), „European Journal of Legal Studies” 2015, vol. 8, no. 2, s. 50–72, ISSN 1973-2937.Narożniak, Agnieszka
2015Herwig C.H. Hofmann, Bucura C. Mihaescu, The Relation between the Charter’s Fundamental Rights and the Unwritten General Principles of EU Law: Good Administration as the Test Case (Relacja między prawami podstawowymi wyrażonymi w Karcie a niepisanymi ogólnymi zasadami prawa UE: dobra administracja jako test), „European Constitutional Law Review” 2013, vol. 9, iss. 1Narożniak, Agnieszka
2017Joseph Damamme, How Can Obesity Fit Within the Legal Concept of ‘Disability’? A Comparative Analysis of Judicial Interpretations Under EU and US Non-Discrimination Law After „Kaltoft” (W jaki sposób otyłość może zmieścić się w prawnej koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza interpretacji sądowych w świetle unijnego i amerykańskiego prawa antydyskryminacyjnego po sprawie Kaltoft), „European Journal of Legal Studies” 2015, vol. 8, no. 1, s. 147–179, ISSN 1973-2937.Narożniak, Agnieszka
2017Karta Polaka w systemie instytucjonalnym prawa o cudzoziemcachNarożniak, Agnieszka
2019komen_opinie_In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznychNarożniak, Agnieszka
2019Malu Beijer, The Limited Scope For Accepting Positive Obligations Under EU Law: The Case Of Humanitarian Visas For Refugees (Ograniczony zakres akceptacji pozytywnych zobowiązań w prawie unijnym: sprawa wiz humanitarnych dla uchodźców), „Review of European Administrative Law” 2018, vol. 11, no. 1Narożniak, Agnieszka
2015Mark Dawson, How Does the European Court of Justice Reason? A Review Essay on the Legal Reasoning of the European Court of Justice (Jak rozumuje Eu-ropejski Trybunał Sprawiedliwości? Esej o prawnym rozumowaniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), „European Law Journal” 2014, vol. 20, iss. 3Narożniak, Agnieszka
2014Piet Hein van Kempen, Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective (Cztery koncepcje bezpieczeństwa z perspektywy praw człowieka), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 1, s. 1–23.Narożniak, Agnieszka
2016Przegląd piśmiennictwaNarożniak, Agnieszka
2016Przegląd piśmiennictwaNarożniak, Agnieszka
2016Przegląd piśmiennictwaNarożniak, Agnieszka
2016Przegląd piśmiennictwaNarożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Aylwin Pillai, David Heptinstall, Twenty Years of the Habitats Directive: A Case Study on Species Reintroduction, Protection and Management (Dwadzieścia lat dyrektywy siedliskowej: studium przypadku reintrodukcji, ochrony i zarządzania gatunkiem), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 1, s. 27–46.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Demola Okeowo, Examining the Link: Climate Change, Environmental Degradation and Migration (Badanie związku: zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i migracje), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 4, s. 273–289.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Eleonóra Marišová, Tomáš Malatinec, Lucia Grešová, The Europeanization of the Slovak Administrative Law and Current State Administration Reform in the Agriculture, Forestry and Land Sector (Europeizacja słowackiego prawa administracyjnego i obecna reforma administracji państwowej w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami), „Ágrarne právo EÚ” 2013, no. 2, s. 72–80, DOI: 10.2478/eual-2013-0010.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - John Vervaele, The Application of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) and Its «Ne bis in idem» Principle in the Member States of the EU (Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE i wyrażonej w niej zasady ne bis in idem w państwach członkowskich UE), “Review of European Administrative Law” vol. 6, 2013, no. 1, s. 113–134.Narożniak, Agnieszka