Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10050
Title: Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce
Other Titles: Factors of the development of local electronic government in Poland
Authors: Perdał, Robert
Advisor: Churski, Paweł. Promotor
Keywords: elektroniczna administracja
electronic government
eGovernment
czynniki rozwoju
development factors
samorząd lokalny
local government
Polska
Poland
Issue Date: 12-Feb-2014
Abstract: Głównym celem pracy jest analiza czynników poziomu rozwoju e-administracji na szczeblu samorządu lokalnego w Polsce. Analizę tę prowadzi się w układzie dwóch problemów badawczych: (1) konstrukcja modelowego układu czynników rozwoju e-administracji, (2) empiryczna weryfikacja tego układu czynników. Pierwsze zadanie badawcze, o charakterze teoretyczno-metodologicznym, wiąże się z systematyzacją czynników rozwoju e-administracji na szczeblu samorządu lokalnego i określeniu ich znaczenia i wpływu na proces rozwoju e-administracji. Systematyzacja ta została przeprowadzona w świetle literatury przedmiotu i zdiagnozowanych doświadczeń państw wysoko rozwiniętych. Drugie zadanie badawcze, o charakterze empirycznym, wiąże się z odniesieniem teoretycznych założeń dotyczących oddziaływania wyszczególnionych czynników do rzeczywistych układów funkcjonalno-przestrzennych, czyli do jednostek samorządu lokalnego jakimi są gminy. Zadanie to sprowadza się do empirycznej weryfikacji ustrukturyzowanego układu czynników metodami matematyczno-statystycznymi. W pracy podjęto także jeden cel o charakterze empiryczno-diagnostycznym obejmujący analizę poziomu rozwoju e-administracji w Polsce w różnych układach przestrzennych. Realizacja tego celu wyznacza trzecie zadanie badawcze, mające charakter uzupełniający wobec dwóch pierwszych. Wiąże się ono z analizą poziomu rozwoju e-administracji w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, a także z analizą e-administracji na poziomie centralnym oraz regionalnym (województwa) i lokalnym (powiaty i gminy).
This paper seeks to analyse factors of e-government development at the local government level in Poland. The analysis embraced two research problems: (1) the construction of a model system of factors of e-government development, and (2) its empirical verification. The first task, theoretical-methodological in nature, involved a systematisation of factors of local e-government development and determination of their significance for and effect on this development. The systematisation relied on the literature on the subject and the diagnosed experiences of highly advanced states. The second, empirical, task involved confronting the theoretical assumptions underlying the model system of factors with real-life functional-spatial systems, i.e. with actual local government units - communes. It meant an empirical verification of the structured system of factors using mathematical-statistical methods. The paper also seeks to attain an empirical-diagnostic goal, namely to establish the level of e-government development in Poland in various spatial systems. This goal defines the third research task, complementary to the first two: an analysis of the level of e-government development in Poland seen against other European Union states, and an analysis of this type of government at the central, regional (voivodeship) and local (poviat and commune) levels.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: http://hdl.handle.net/10593/10050
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PERDAL_R_ROZPRAWA_DOKTORSKA.pdf
  Restricted Access
10.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.