Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10531
Title: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty jakości kształcenia akademickiego
Other Titles: Theoretical and applicable aspects of academic education quality
Authors: Denek, Kazimierz
Keywords: edukacja
education
jakość edukacji
quality of education
dydaktyka
didactics
efektywność
effeciency
Neodidagmata
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Neodidagmata nr 33/34, 2012, ss. 49-64
Abstract: W artykule podjęto próbę ukazania istoty jakości uniwersyteckiego kształcenia, która posiada walor wartości teoretycznej i utylitarnej. Scharakteryzowano jej synonimy, determinanty, uwarunkowania i wyznaczniki oraz empiryczne wyrażanie w drodze pomiarów i badań efektywności. Uczyniono to w kontekście usług społecznych i wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji, wskazując na kluczowe wyzwania dla uniwersyteckiej dydaktyki zorientowanej na spójne ujmowanie celów i efektów.
The article attempts to reveal the essence of university education quality which holds the theoretical and utilitarian value. Its synonyms, circumstances and determinants were characterized, as well as empirical indications through effectiveness measurement and research. It was provided in the context of social services and requirements of the Recognition of Professional Qualifications. It indicates the key challenges for university didactics focused on consistent formulation of goals and effects.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10531
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 33/34, 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denek-49-64.pdf593.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.