Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1053
Title: Anglizismen in der internetbasierten Kommunikation.Eine kontrastive Studie am Beispiel deutscher und polnischer Weblogs
Other Titles: Anglicisms in the internet communication. A contrastive analysis at the example of German and Polish Weblogs
Anglicyzmy w komunikacji internetowej. Studium kontrastywne na przykładzie niemieckich i polskich blogów
Authors: Helmecke, Paulina
Advisor: Mikołajczyk, Beata. Promotor
Keywords: Entlehnungen
zapożyczenia
loanwords
Anglizismen
anglicyzmy
anglicisms
Internet Kommunikation
komunikacja internetowa
internet communication
Issue Date: 3-Jun-2011
Abstract: Die Doktorarbeit präsentiert die Ergebnisse der vergleichenden Analyse der Entlehnungen aus dem Englischen in der deutschen und der polnischen Gegenwartssprache. Das Untersuchungsmaterial stellte dabei die Internet-Sprache dar. Die registrierten Anglizismen wurden qualitativ und quantitativ untersucht. Die quantitative Analyse zeigte einen erstaunlich kleinen Anteil der Anglizismen am Gesamtwortschatz und gleichzeitig einen doppelt so großen Anteil von Anglizismen im Deutschen als im Polnischen. Die qualitative Analyse zeigte einen hohen Grad der grammatischen Integration in beiden Fällen.
Praca doktorska prezentuje wyniki analizy porównawczej zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnym języku niemieckim i polskim. Materiałem badawczym był język internetowy. Zarejestrowane anglicyzmy zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. Wyniki wskazują na zaskakująco niski udział procentowy anglicyzmów w stosunku do całości słownictwa i jednocześnie ich dwukrotnie większy udział w języku niemieckim niż w języku polskim. Analiza jakościowa wykazała wysoki stopień adaptacji gramatycznej anglicyzmów w obu językach.
The PhD Thesis presents results of the comparative analysis of English borrowings operating in present-day German and Polish. The research data was the Internet language. All registered Anglicisms went through both quantitative and qualitative analyses. Researches revealed surprisingly low level of the participation of Anglicisms in comparison with the general vocabulary but at the same time its amount in German is twice as high as in Polish. Considering qualitative aspect the researches revealed high level of Anglicisms grammatical adaptation in both cases (in German as well as in Polish).
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1053
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Helmecke.pdf
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.