Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1061
Title: Tożsamość członków wspólnot Żydów mesjańskich w perspektywie jednostkowej i zbiorowej
Other Titles: The identity of messianic Jews communities’ members, in individual and collective perspective
Authors: Kościańczuk, Marcela
Advisor: Grzegorczyk, Anna. Promotor
Keywords: Żydzi mesjańscy
Messianic Jews
Tożsamość
Identity
Wielokulturowość
Multiculturalism
Issue Date: 9-Jun-2011
Abstract: Praca wskazuje na główne aspekty tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich, żyjących w Polsce i Izraelu. Wspólnoty Żydów mesjańskich gromadzą członków uznających Jezusa jako Mesjasza oraz związanych z tradycją żydowską, osoby te mają pochodzenie żydowskie lub chrześcijańskie, w obu przestrzeniach kulturowych stanowią grupy mniejszościowe. Charakterystyka specyfiki tożsamościowej członków wspólnot obejmuje problemy ścierania się perspektyw etnicznych, religijnych, biograficznych, odnoszących się do pamięci zbiorowej. Ruch mesjański został przedstawiony na szerokim tle współczesnych prób redefinicji takich kategorii jak wspólnota religijna, indywidualizacja w religii, czy dialog międzykulturowy w spluralizowanym środowisku. Badana grupa ma charakter hybrydyczny i stanowi egzemplifikację nowego odczytania tradycji religijnej i etnicznej, przy uwzględnieniu ważnych zależności związanych z najnowszą historią, zarówno rodzin jak i wspólnot żydowskich.
The text attempts to show the main aspects of messianic Jews communities members, due to Israeli and Polish congregation’s. Messianic Jews communities gather people who believe that Jesus is Messiah and these ones who would like to keep Jewish traditions. Members come from Jewish and Christian families. The communities have minority status both in Poland and in Israel. The specific problems of messianic Jews communities members’ are connected with interference of many different perspectives such as: religious, ethnic, biographical problems. Messianic movement was presented in wide perspective up to modern cultural studies researches, connected with redefinition of religion, religious community, individual in a community, multicultural dialogue in modern world. Messianic groups are an example of hybrid environment and also new idea of traditional categories redefinition.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/1061
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcela Kościańczuk doktorat.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.