Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10702
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkoczylas, Andrzej. Promotor-
dc.contributor.authorWątroba, Mirosław-
dc.date.accessioned2014-05-13T10:22:48Z-
dc.date.available2014-05-13T10:22:48Z-
dc.date.issued2014-05-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10702-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy jest uaktualnienie i uporządkowanie poglądów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej, który to cel jest dopełnieniem jej waloru naukowego. W pracy wykazano zasadność odrębności, ich wpływ na realizację podstawowych celów pomocy społecznej oraz przedstawiono argumentację za dalszymi zmianami. Starano się wykazać, że pośród świadczeń z pomocy społecznej nie ma świadczeń stricte roszczeniowych. Analiza orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA daje uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że interpretacja przepisów prawa z tej sfery nosi znamiona społecznej, ukierunkowanej na ochronę osoby ludzkiej przed sytuacjami czy okolicznościami mogącymi spowodować nieodwracalne skutki. W związku z tym zaproponowano powołanie dodatkowych zasad postępowania, bez których ta sfera prawa administracyjnego nie może osiągnąć postawionych przed nią celów. Praca w sposób bezpośredni postuluje zasadność wprowadzenia do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej umowy administracyjnej, wskazując argumentację przemawiającą za poszczególnymi propozycjami. W ramach metody prawno-porównawczej zestawiono, tytułem przykładu, regulacje polskiego postępowania w sprawach pomocy społecznej z instytucjami proceduralnymi przyjętymi w prawie czeskim.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to update and organize views on administrative proceedings in cases related to social welfare, which is the enhancement to its scientific value. In the thesis, the validity of difference has been proved, its impact on the achievements of basic goals accomplished by social welfare is demonstrated, and arguments for further modifications are presented. An effort has been made to prove that, among the social security benefits, there are no strictly claim benefits. The analysis of judicature of local courts of appeal, voivodship administrative courts, and NSA provides reasonable grounds to believe that the interpretation of the law in this field has all the hallmarks of being social, focused on protection of a human being against situations or circumstances that may cause irreversible effects. In this context, additional rules of conduct were proposed, and without introducing them, this field of administrative law, cannot achieve its set targets. The dissertation, in a direct way, calls for introducing an administrative agreement into both the administrative proceedings Code and the act on social welfare, indicating also arguments raised by the proposals. Using a legal-benchmark, Polish regulations concerning proceedings in cases relating to social welfare and procedural institutions adopted in Czech law were compared as the example.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectadministracjapl_PL
dc.subjectadministrationpl_PL
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl_PL
dc.subjectadministrative proceedingspl_PL
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectsocial welfarepl_PL
dc.titlePostępowanie organów administracji publicznej w sprawach z zakresu pomocy społecznejpl_PL
dc.title.alternativeProceedings of the public administration in cases referring to social welfare issuespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska Mirosław Wątroba.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.