Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10822
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBednorz, Ewa-
dc.contributor.authorKolendowicz, Leszek-
dc.contributor.authorSzyga-Pluta, Katarzyna-
dc.date.accessioned2014-05-22T10:08:53Z-
dc.date.available2014-05-22T10:08:53Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBadania Fizjograficzne, Seria A, Tom 60, 2009, s. 7-21pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7654-054-3-
dc.identifier.issn0067-2807-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10822-
dc.description.abstractW opracowaniu wykorzystano pomiary: albedo, bilansu promieniowania, temperatury i wilgotnooeci wzglêdnej z siedmiu stanowisk obserwacyjnych rozlokowanych w profilu poprzecznym do brzegu morskiego od pla¿y do buczyny na wysoczyŸnie morenowej. Stwierdzono zró¿nicowany przebieg dobowy analizowanych elementów meteorologicznych, zale¿ny od konfiguracji i pokrycia terenu. Punkty pomiarowe zlokalizowane na obszarze ods³oniêtym charakteryzuj¹ siê wiêkszymi amplitudami temperatury i wilgotnooeci powietrza ni¿ usytuowane na terenie zalesionym czy na stokach klifu. Wystawienie na bezpooerednie promieniowanie s³oneczne powoduje znaczny wzrost temperatury przy pogodzie bezchmurnej. Ods³oniêcie terenu pozwala te¿ na wiêksze wypromieniowanie w zakresie d³ugofalowym w nocy, co obni¿a poranne minimum temperatury. Specyficzn¹ termik¹ charakteryzuje siê obszar pla¿y.Wyniki pomiarów potwierdzaj¹ oddzia³ywanie Ba³tyku, który znacz¹co zmniejsza dobow¹ amplitudê temperatury powietrza. Termika analizowanych stanowisk pomiarowych jest oecioele powi¹zana z wartooeci¹ bilansu radiacyjnego, która g³ównie zale¿y od natê¿enia bezpooeredniego promieniowania S³oñca docieraj¹cego do pod³o¿a, albedo oraz pojemnooeci cieplnej gruntu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Naukpl_PL
dc.relation.ispartofseriesSeria A - Geografia Fizyczna, Tom 60;-
dc.titleCharakterystyka topoklimatyczna fragmentu wybrzeża klifowego w rejonie Białej Góry (Woliński Park Narodowy)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.description.tome60pl_PL
dc.description.pageof7pl_PL
dc.description.pageto27pl_PL
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 60, 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-bedn.pdf12.33 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.