Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPosern-Zieliński, Aleksander. Promotor-
dc.contributor.authorKosiek, Tomasz-
dc.date.accessioned2014-06-03T13:23:45Z-
dc.date.available2014-06-03T13:23:45Z-
dc.date.issued2014-06-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10895-
dc.descriptionWydział Historycznypl_PL
dc.description.abstractRozprawa dotyczy zagadnienia tożsamości etnicznej ukraińskiej mniejszości narodowej z rumuńskiego Maramureszu rozpatrywanej na różnych poziomach identyfikacji. W pracy podejmuję dyskusję z obowiązującymi poglądami proponując odmienną interpretację i analizę prezentowanego zjawiska. Przyczyną rozważań omawianego zagadnienia jest tocząca się dyskusja między środowiskiem naukowców ukraińskich i związanych z ruchem Rusinów Karpackich na temat tożsamości etnicznej mieszkańców kilkunastu miejscowości leżących na pograniczu rumuńsko-ukraińskim w Maramureszu. Podejmując się analizy naukowych dyskusji, oficjalnych elitarnych narracji i działań oraz z perspektywy życia codziennego "zwykłych" mieszkańców wykazuję, że kwestia tożsamości etnicznej badanej społeczności jest kwestią daleko bardziej złożoną niż pokazuje to literatura przedmiotu i oficjalne dyskursy obu środowisk etnicznych. W pracy pokazuję, że badane społeczności w dalszym ciągu pozostają obiektem ideologicznych zabiegów próbujących z nich uczynić Ukraińców bądź Rusinów Karpackich. Nieustannie jednak są to procesy niezakończone, a tożsamość "zwykłych" ludzi kształtowana jest głównie przez zanurzenie w lokalnych relacjach i sposobach organizacji społecznej.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of the dissertation are the issues of ethnic identity of the Ukrainian national minority from the Romanian Maramures, considered at different levels of identification. The work discusses the current views and proposes a different interpretation and analysis of the presented phenomenon. The cause of consideration of the issue in question is the ongoing discussion between the society of the Ukrainian academics and those related to the movement of the Carpatho - Rusyns on the ethnic identity of the inhabitants of several locations on the Romanian-Ukrainian border in Maramures. By analyzing the academic discussion, official elite narrations and activities and on the basis of the perspective of the everyday life of the “typical” inhabitants, I prove that the issue of ethnic identity of the analyzed community is far more complex than the literature and the official discourses of both ethnic societies show. The work shows that the analyzed communities are still an object of the ideological endeavours to make them the Ukrainians or the Carpatho - Rusyns. However, these are still the incomplete processes and the identity of the “typical” people is formed mainly by the immersion in the local relations and social organization.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectEtnicznośćpl_PL
dc.subjectEthnicitypl_PL
dc.subjectLokalnośćpl_PL
dc.subjectLocalitypl_PL
dc.subjectUkraińcypl_PL
dc.subjectUkrainianspl_PL
dc.subjectKarpatorusinipl_PL
dc.subjectCarpatho-Rusynspl_PL
dc.subjectKarpaty Wschodniepl_PL
dc.subjectEast Carpathianpl_PL
dc.title"Ukraińska" mniejszość narodowa w rumuńskim Maramureszu i problemy jej tożsamościpl_PL
dc.title.alternativeThe "Ukrainian" national minority in the Romanian Maramures and problems with their identitypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa ostateczna.pdf6.39 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.