Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10922
Title: Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP
Other Titles: Poland's Cyber-Space Protection Policy
Authors: Skrzypczak, Jędrzej
Keywords: cyberprzestrzeń
cyber-Space
Polska
Poland
bezpieczeństwo
security
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 133-144.
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest analiza założeń polityki ochrony cyberprzestrzeni RP zaprezentowanych w dokumencie zatytułowanym Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Artykuł poddaje analizie postulaty i wytyczne tam zamieszczone, jak również konfrontuje te założenia z elementami systemu ochrony cyberprzestrzeni RP. Zgodzić należy się z twórcami tej strategii, iż zapewnienie stanu pełnego bezpieczeństwa teleinformatycznego, jest niemożliwe. Można mówić jedynie osiągnięciu pewnego, akceptowalnego jego poziomu. Wydaje się, że do osiągnięcia tego celu, powinna w znaczącym stopniu przyczynić się realizacja priorytetów polityki ochrony cyberprzestrzeni RP, a wśród nich w szczególności określenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, stworzenie i realizacja spójnego dla wszystkich podmiotów administracji rządowej systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie wytycznych w tym zakresie dla podmiotów niepublicznych, stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i użytkownikami cyberprzestrzeni, zwiększenie świadomości użytkowników cyberprzestrzeni w zakresie metod i środków bezpieczeństwa.
The article’s objective was to analyse the premises of the policy concerning the Republic of Poland’s cyber-space protection, presented in the document entitled The policy of protecting the cyberspace of Republic of Poland, published by the Ministry of Administration and Digitization of Poland and the Internal Security Agency in 2013. The current article examines the postulates and guidelines included therein, and also confronts them with selected elements of the system of Poland’s cyber-space protection. The author is ready to agree with the creators of the strategy discussed that the complete management of the tele-information risk is impossible. It may only be feasible to attain a certain, acceptable level of such management. The implementation of the priorities of the discussed policy may, presumably, contribute considerably to this end. Particularly important in this context are the following: precise definition of competencies of entities responsible for cyber-space security, creation and implementation of uniform, for all entities of the government administration, a system of management of cyber-space risk, as well as formulation of related guidelines for non-public entities, and also creation of permanent system of coordination and exchange of information between entities responsible for cyber-space security and the cyber-space users themselves, and finally, making the latter fully realise the methods and measures of assuring cyber-space security.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10922
DOI: 10.14746/ps.2014.1.10
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. SKRZYPCZAK.pdf86.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.