Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/10940
Title: Siły zbrojne państw ościennych w okresie międzywojennym w świetle polskich wojskowych czasopism specjalistycznych z lat 1921-1939
Other Titles: Armed Forces of the neighboring countries in the interwar period in the view of the Polish military specialist journals in the years 1921-1939
Authors: Sługocki, Wojciech
Advisor: Franz, Maciej
Keywords: Okres międzywojenny
Interwar Period
Czasopiśmiennictwa wojskowe
Military Periodics
Siły zbrojne Niemiec
The German Armed Forces
Siły zbrojne ZSRR
The Soviet Armed Forces
Issue Date: 6-Jun-2014
Abstract: Praca jest próbą przedstawienia wojskowości sąsiadów II Rzeczypospolitej z punktu widzenia polskich czasopism specjalistycznych. Periodyki te odgrywały bardzo dużą rolę w informowaniu i kształceniu kadry oficerskiej Wojska Polskiego. Ilość czasopism wydawanych w latach 1921-1939 świadczy z kolei o dużym zainteresowaniu prezentowanymi w nich treściami Poznanie ich zawartości ma pozwolić na stwierdzenie, jakie informacje na temat sił zbrojnych sąsiadów Polski były powszechnie znane. Wiedza taka jest niezbędna dla pełnego zrozumienia czynników, które wpływały na polskich dowódców wojskowych. Rozdział I pracy ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji o powstaniu i funkcjonowaniu czasopism specjalistycznych. Rozdział II porusza zagadnienie wojsk lądowych ZSRR, Niemiec, Czechosłowacji, Rumunii, Litwy i Łotwy. Kolejna część pracy skupia się na siłach powietrznych tych krajów. Ostatni rozdział zajmuje się z kolei problematyką marynarek wojennych. W rozdziałach tych zwracano uwagę na takie elementy jak wydatki wojskowe, organizację władz wojskowych, strukturę i wyposażenie jednostek oraz ich wyszkolenie bojowe. W pracy poza czasopismami wykorzystano także źródła archiwalne, w celu konfrontacji danych.
This dissertation is an attempt to present military neighbors of the Second Republic of Poland from the point of view of Polish specialist journals. These periodicals have played important role in informing and educating officers of the Polish Army. Number of periodicals published in the years 1921-1939 , is an effidence how huge interest presented the content on readers. Understanding their content allowes to estimate what information about armed forces of Poland`s neighbors were widely known. Such knowledge is essential for a full understanding of the factors that influenced the Polish military commanders. Chapter I aim is to present the most vital information about the formation and functioning of specialized journals. Chapter II raises the question of the land forces of the USSR, Germany, Czechoslovakia, Romania, Lithuania and Latvia. Next part of the thesis focuses on the air forces of these countries. The last chapter deals with the issues according to the navies. In those chapters, attention was paid to elements such as military budgets, military organization, structure and equipment of units and their combat training . In this work, apart from magazines, also archival sources have been used in order to confront the data.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/10940
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2017 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siły zbrojne państw ościennych w okresie międzywojennym w świetle polskich wojskowych czasopism specjalistycznych z lat 1~1.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.