Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10947
Title: Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym
Other Titles: Bail Bond in Polish criminal proceedings
Authors: Karlik, Piotr
Advisor: Wiliński, Paweł. Promotor
Keywords: Proces karny
Criminal proceedings
Środki przymusu
Coercive measures
Środki zapobiegawcze
Preventive measures
Poręczenie majątkowe
Bail bonds
Issue Date: 11-Jun-2014
Abstract: Rozprawa doktorska składa się z dwóch części podzielonych na dziesięć rozdziałów. W części pierwszej zawarta została prawna analiza instytucji poręczenia majątkowego dokonana w oparciu o literaturę przedmiotu i najnowsze orzecznictwo. Część druga prezentuje wyniki badań przeprowadzone na potrzeby pracy. Rozdział pierwszy zawiera ogólne wprowadzenie do problematyki środków przymusu. Zostały w nim uwzględnione teoretyczno-prawne rozważania dotyczące istoty przymusu w procesie karnym. Drugi rozdział przedstawia poręczenie majątkowe na tle środków zapobiegawczych. Omówiono w nim przede wszystkim zasady stosowania środków zapobiegawczych. W trzecim rozdziale zawarta jest prezentacja historycznego rozwoju instytucji poręczenia majątkowego. Rozdział czwarty to rozdział prawno porównawczy. Zaprezentowano w nim rozwiązania występujące w takich państwach jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Anglia, itp. Rozdziały piąty i szósty rozdział stanowią rdzeń rozprawy doktorskiej. Zawierają one całościową analizę instytucji poręczenia majątkowego dokonaną na podstawie przeprowadzonych badań aktowych i ankietowych. Rozdział siódmy poświęcony został prezentacji zagadnienia przepadku poręczenia majątkowego. W rozdziale ósmy zawarto próbę nowego ujęcia poręczenia majątkowego, które w znaczący sposób odbiega od aktualnego pojmowania tej instytucji. W rozdziałach dziewiątym i dziesiątym zawarto prezentację wyników badań aktowych i ankietowych.
Doctorate is divided into two parts which consists of 10 chapters. The first part provides a general introduction to coercive measures. Second one presents results of research on functioning bail in criminal proceedings in Poland. First chapter is an introduction to the issue of bail in criminal proceedings in Poland. The second chapter presents the property bail on the background of the preventive measures. It's been discussed in it first and foremost, rules for the application of preventive measures. In the third chapter there is a presentation of the historical development of the institutions of the property bail. The fourth chapter is a chapter of the comparative law. The solutions found in such countries as: the United States of America, England, etc. The next two chapters are the core of doctoral thesis. It contains a comprehensive analysis of the institutions of property bail made on the basis of the case-study research and surveys. Chapter seventh is dedicated to the presentation of the issue of forfeiture of property bail. It discusses the mandatory and optional grounds for the sentence of forfeiture. Eight chapter contains a critical summary of the existing regulation. There have been also ejected the proposal of a new perspective on this not insulating preventive measure. The last two chapters contains presentation of the conducted research during preparation of the doctoral.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/10947
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P.Karlik Poręczenie majątkowe.pdf
  Restricted Access
9.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.