Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10990
Title: Zadania samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa
Other Titles: Housing tasks of municipality
Authors: Żuchowski, Waldemar
Advisor: Szewczyk, Marek. Promotor
Keywords: Mieszkalnictwo
Housing
Samorząd gminny
Municipality
Dodatek mieszkaniowy
Housing benefit
Issue Date: 24-Jun-2014
Abstract: Przedmiotem rozprawy są zadania samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa publicznego. Z pozoru wydawać się może, że polskie prawo mieszkaniowe jest zdominowane normami prawa prywatnego, jednak ciągły brak wystarczającej liczby mieszkań wymusza potrzebę administracyjnoprawnej regulacji pewnych kwestii mieszkaniowych. Celem rozprawy jest wskazanie złożoności działań podejmowanych przez samorząd gminny w realizacji wspomnianego zadania oraz klasyfikacja tych działań i określenie ich charakteru prawnego. Główną tezą rozprawy jest twierdzenie, że zadania samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa prowadzone są w sferze zewnętrznej i wewnętrznej działalności organów gminy, charakteryzując się wielopłaszczyznowością. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje genezę polskiego prawa mieszkaniowego w powiązaniu z dziejami samorządu gminnego. Można w nim wyróżnić podział na cztery okresy – dwudziestolecia międzywojennego, powojenny 1944 – 1950, realnego socjalizmu, okres transformacji ustrojowej i reaktywacji samorządu na szczeblu gminy. Drugi rozdział stanowi analizę pod względem źródeł prawa mieszkaniowego, wskazując też inne dokumenty pisane mające wpływ na kształt obecnych uregulowań mieszkaniowych. Pokazuje w jaki sposób określono zadania gminy w dziedzinie mieszkalnictwa w obowiązującym porządku prawnym, poczynając od konstytucji, poprzez ustawy, rozporządzenia. Wskazuje również uregulowania międzynarodowe. Rozdział trzeci poświęcony jest polityce mieszkaniowej gmin w rozumieniu wąskim dotyczącym wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jak i w znaczeniu szerokim wnoszącym interakcję z wymienionym wcześniej programem gminnym.W rozdziale czwartym opisano działania gminy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez wynajmowanie mieszkań komunalnych i genezę powstania tego zasobu. Dokonano także analizy źródła uprawnień do wynajęcia mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego. Rozdział piąty traktuje o działaniach gminy będących konsekwencją posiadania zasobu mieszkaniowego, a więc o ustalaniu wysokości czynszu najmu mieszkania, sposobie ochrony lokatorów o niskich dochodach w systemie administracyjnym, a także problematyce związanej z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Pracę kończą wnioski, w których podsumowano opisany problem badawczy i zweryfikowano poprawność tez stawionych w niniejszej pracy.
The subject matter of the thesis are the tasks undertaken by the commune self-governing body about housing in the context of public law being in force. On the surface, it seems that Polish housing law is predominated by norms of private law, however a continual lack of the sufficient number of flats leads to having to regulate housing issues in administrative and legal terms. The overriding aim of the thesis is to draw attention to the complexity of action taken by the self-governing body of the commune about fulfilling the above-mentioned tasks and to classify such action, its legal character included. The main assumption is that tasks undertaken by the self-governing body of the commune as to the housing policy are carried out in external and internal terms by proper commune bodies and prove to be multi-faceted. The thesis consists of five chapters. The first one depicts the origin of the Polish housing law in connection with the history of commune self-governance. Division into four periods can be distinguished, including a 20-year interwar period, the 1944-1950 postwar period, real socialism, the period of political transformation and reactivation of self-governance at the commune level.The second chapter is an analysis of sources of housing law, with particular attention to other written documents which impact the current housing provisions. The chapter presents how tasks of the commune are specified in terms of housing in the light of legal system, from the constitution, acts, to regulations, the international ones included. The third chapter is devoted to housing policies of communes in narrrow and broad terms with reference to a multi-year program for management of houses being in interaction with the above-mentioned commune program. The fourth chapter depicts activities undertaken by the commune about satisfying housing needs of the selfgoverning community through renting council flats. The chapter indicates the origin of such housing facilities. Sources of rights to rent flats from the commune have also been analysed. The fifth chapter depicts activities undertaken by the commune as a result of the existent housing infrastructure, including a level of rent, ways of protection of low-income renters in the administrative system, and also the issues of housing management in the commune. In conclusions the above research aspects have been succinctly discussed and the correctness of theses has been verified.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/10990
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zadania samorządu gminnego w zakresie mieszkalnictwa.pdf
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.