Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1115
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Kaczmarek, Jerzy
Sandorski, Jan
Forlicz, Stefan
Bogdańska-Czyrnek, Dorota
Grabowski, Grzegorz
Kosmalski, Roman
Szostak, Piotr
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 193-210
Abstract: Stanisław Lisiecki, O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i... granicach w głowie. Szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego, Poznań 2009 (rec. Jerzy K a c z m a r e k), s. 193-196; Karol Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009 (rec. Jan S a n d o r s k i), s. 196-199; Bogusław Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Poznań 2009 (rec. Stefan F o r l i c z), s. 199-200; Rozwój w dobie globalizacji, red. Anna Bąkiewicz, Urszula Żuławska, Warszawa 2010 (rec. Dorota B o g d a ń sk a-C z y r n e k), s. 200-202; Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. Kazimierz Kłosiński, Lublin 2008 (rec. Grzegorz Grabowski), s. 202-205; Bogusław Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań 2009 (rec. Roman K o s m a l s k i), s. 205-208; Karolina Sitkiewicz, Stan pragnienia – oblicza mac(k)donaldyzacji, Poznań 2009 (rec. Piotr S z o s t a k), s. 208-210
URI: http://hdl.handle.net/10593/1115
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 3-2010.pdf130.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.