Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11194
Title: Ocenianie realizacji kół zainteresowań IT i ewaluacja efektów
Other Titles: The assessment of info-technological circles of interest, and evaluation of effects
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: strategie oceniania
strategies of assessment
strategie ewaluacji
strategies of evaluation
obserwacja zajęć
class observation
ocenianie zajęć
class assessment
jakość zajęć
class quality
hospitacja
inspection
refleksja
reflection
wartościowanie działań
activity evaluating
ewaluacja
evaluation
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 248-285
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Autor przedstawia kompleksowo dedykowane strategie, praktyki i narzędzia badania jakości zajęć pozalekcyjnych oraz metodologię obserwacji, refleksji i wartościowania działań nauczycieli i uczniów na kołach zainteresowań infotechnicznych. Ponadto ukazuje sposób przeprowadzania panelowych badań efektów zajęć oraz interpretacji wyników.
The author comprehensively presents dedicated strategies, practices and tools of researching the quality of extracurricular classes, as well as the methodology of observation, reflection and evaluating teachers' and students' activities at circles of interest on info-technology. Moreover, the author indicates a way of leading panel research of the effects of the classes and a scheme of results interpretation.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11194
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ocenianie-248-285.pdf776.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.