Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11199
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChudziński, Bartosz-
dc.contributor.authorKoschel, Agata-
dc.date.accessioned2014-07-18T07:25:56Z-
dc.date.available2014-07-18T07:25:56Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 91-105pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11199-
dc.description.abstractW artykule pt. „Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej” autorzy podejmują się charakterystyki podmiotów, którym ustawodawca przyznał prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Zagadnienie to wywołuje liczne problemy praktyczne w funkcjonowaniu spółek, co wynika z wielu ograniczeń, jakie kodeks spółek handlowych przewiduje w tym zakresie oraz dotkliwości sankcji związanej z wytoczeniem powództwa, o którym mowa w art. 249 i 422 k.s.h. Autorzy podejmują się rozstrzygnięcia tych problemów. Przede wszystkim omówiony zostaje sposób podjęcia uchwały o zaskarżeniu uchwały przez organ spółki oraz możliwość wytoczenia przedmiotowego powództwa przez poszczególnych jego członków. Niniejsze zagadnienie rozważone zostaje nie tylko w charakterze uprawnienia ale także obowiązku i odpowiedzialności piastunów spółki za działania lub zaniechania ze szkodą na rzecz spółki. Postawione zostaje także pytanie czy członek organu może zaskarżyć uchwałę, która odwołuje go z zajmowanego stanowiska. Ponadto, omówione zostają także poszczególne przypadki, w których legitymowanymi do wytoczenia powództwa z art. 249 i 422 k.s.h. są poszczególni wspólnicy (akcjonariusze) spółki oraz inne podmioty, którym uprawnienie to przysługuje z mocy przepisów szczególnych. Całość rozważań ściśle oscyluje wokół praktycznych problemów pojawiających się funkcjonowaniu spółki.pl_PL
dc.description.abstractIn the article under the title: “Entities authorized to bring an action for the annulment of a defective resolution of the general meeting of the company” the authors characterize the entities to whom the legislature has granted the right to bring an action for the annulment of the resolutions of the general meeting of the companies. This issue causes many practical problems in the functioning of companies which are the result of many restrictions stipulated in the commercial companies code, as well as the severity of penalties related to the claim provided in the art. 249 and 422 of the Commercial Companies Code. The authors try to solve these problems, among others, they present the way of adopting resolution on challenging a resolution by the company's body and the possibility of bringing an action by its particular members. The matter in question is discussed not only as a right but also as an obligation of the members of the company concerning the actions or nonfeasance being to the detriment of the company. The question is raised whether a board member can legally challenge a resolution dismissing him from the position held. Moreover, the authors present particular cases where the persons entitled to bring an action, pursuant to art. 249 and 422 of the Commercial Companies Code, are individual members (shareholders) of the company and other entities to whom such a right is granted on the basis of special regulations. All the discussed issues are considered in the view of practical problems arising in the functioning of a company.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectuchylanie uchwałpl_PL
dc.subjectannulment of the resolutionpl_PL
dc.subjectsprzeczność z normami pozaustawowymipl_PL
dc.subjectentities legitimize to wave a resolutionpl_PL
dc.subjectart. 250 k.s.h.pl_PL
dc.subjectart. 250 of Polish Commercial Codepl_PL
dc.subjectart. 422 k.s.h.pl_PL
dc.subjectart. 422 of Polish Commercial Codepl_PL
dc.titlePodmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowejpl_PL
dc.title.alternativeEntities authorized to bring an action for the annulment of a defective resolution of the general meeting of the companypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_CHUDZIŃSKI_KOSCHEL.pdf596.05 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.