Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11208
Title: Ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy
Other Titles: Burden of proof in Dutch employment law
Authors: Tyc, Aneta
Keywords: ciężar dowodu
burden of proof
prawo pracy
employment law
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 223-236
Abstract: Przedmiotem opracowania jest ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy, omawiany zarówno z punku widzenia prawa materialnego, jak i procesowego. Zgodnie z ogólną regułą z art. 150 WBR, stronę, która wywodzi konsekwencje z powoływanych przez siebie faktów lub praw, obarcza ciężar ich udowodnienia, chyba że reguły szczególne lub wymogi racjonalności i uczciwości powodują inne rozłożenie ciężaru dowodu. Pracodawca i pracownik muszą się zachowywać tak, jak przystoi na racjonalnego i uczciwego pracodawcę oraz racjonalnego i uczciwego pracownika. Ciężar dowodu może, za sprawą szczególnych regulacji, obarczać powoda lub pozwanego, ale może także być przerzucany pomiędzy nimi w trakcie postępowania, jako rezultat przedłożenia określonych dowodów. Sądy przejawiają wysoki stopień „społecznej wrażliwości” – są gotowe przerzucać ciężar dowodu w postępowaniu na pracodawców.
The subject of the study is the burden of proof in Dutch employment law discussed from both procedural and substantive law viewpoint. Article 150 of WBR states that the burden of proof of facts or rights is on the party that invokes legal consequences resulting from those facts or rights, unless there are special rules or requirements of reasonableness and fairness that involve a different burden of proof. The employer and the employee must behave as befits a reasonable and fair employer and a reasonable and fair employee. The burden of proof may - due to specific provisions - be on the claimant or on the defendant; however it may even be shifted between them during the proceedings as a result of submitted evidence. Courts show a high degree of "social sensitivity" – they are ready to reverse the burden of proof during the proceedings to the employers' side.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11208
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_TYC.pdf587.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.