Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11216
Title: Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Jabłoński, Sławomir
Ziółkowska, Beata
Keywords: edukacja
deficyty i nadmiary
indywidualizacja
potrzeby indywidualne i uniwersalne
potrzeby specyficzne i specjalne
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych
Citation: Edukacja, 2(127), 37-52
Abstract: Autorzy zwracają uwagę na istnienie dwóch różnych grup potrzeb indywidualnych związanych z edukacją. Specyficzne potrzeby edukacyjne są związane z konkretnym momentem w niepowtarzalnej ścieżce rozwoju człowieka, która została ukształtowana zarówno przez indywidualne doświadczenia życiowe, jak i uniwersalne zmiany rozwojowe, warunkowane czynnikami biologicznymi oraz oddziaływaniami otoczenia społecznego. Branie ich pod uwagę w procesie kształcenia polega na: 1) tworzeniu warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb głównych na danym etapie rozwoju, 2) różnicowaniu form oddziaływania dydaktycznego stosownie do tych potrzeb oraz 3) dostosowywaniu form pomocy do specyfiki trudności w uczeniu się lub trudności społeczno-emocjonalnych doświadczanych przez uczniów. Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają, z kolei, z odmienności dziecka, spowodowanej różnorodnymi deficytami lub nadmiarami ujawniającymi się w różnych etapach rozwoju w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej, niekiedy już od okresu prenatalnego. Planowanie pomocy dla osób z tym rodzajem potrzeb wymaga przede wszystkim całościowej diagnozy obejmującej ich sytuację rozwojową, jakość otoczenia oraz charakter ich związków z otoczeniem, a także sformułowania celów i programu oddziaływań w kilku perspektywach czasowych – krótko-, średnio- i długofalowej, uwzględniających aktualną sytuację społeczno-kulturową dziecka i zasoby oraz możliwości jego otoczenia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11216
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014 Specyficzne i specjalne PE.pdf529.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.