Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11287
Title: Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce
Other Titles: The supervision of an investment firm in Poland
Authors: Okoń, Szymon
Advisor: Nieborak, Tomasz. Promotor
Keywords: firma inwestycyjna
investment firm
nadzór
supervision
rynek kapitałowy
capital market
Issue Date: 30-Jul-2014
Abstract: Przeprowadzone rozważania, prowadzą do konkluzji, że firma inwestycyjna, jako podmiot prowadzący złożoną działalność maklerską, podlega nadzorowi, w zakresie którego obecnie przyjęte rozwiązania nie pozwalają na osiąganie ustawowego celu nadzoru określonego w art. 4 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego funkcjonowania tej instytucji finansowej. Prawidłowe zrozumienie podjętej problematyki nie byłoby możliwe bez przedstawienia w rozdziale pierwszym rozważań wstępnych, obejmujących zagadnienia dotyczące ram prawnych funkcjonowania firmy inwestycyjnej. W rozdziale drugim podjęto ogólne rozważania dotyczące nadzoru. W tym zakresie, dla prawidłowego zrozumienia problematyki prowadzonych rozważań niezbędna stała się analiza podstaw, zakresu, celów, oraz środków i organu nadzoru. Ocena konkretnych rozwiązań dotyczących nadzoru nad firmą inwestycyjną przebiegała z uwzględnieniem jego podziału na nadzór wstępny oraz nadzór bieżący. Mając na względzie ogólne rozważania dotyczące nadzoru w ramach rozdziału trzeciego możliwe stało się podjęcie problematyki nadzoru wstępnego nad firmą inwestycyjną. Rozważania dotyczące nadzoru bieżącego zawarto w rozdziale czwartym. W tym zakresie wyraźnie wyodrębniono zagadnienia odnoszące się do nadzoru nad bieżącą działalnością oraz nadzoru ostrożnościowego.
The considerations lead to the conclusion that an investment firm, as an entity conducting complex brokerage activities, is subject to supervision, but the solutions currently adopted in this respect do not allow the achievement of the statutory objective specified in Article 4 of the Supervision on Capital Market Act while simultaneously ensuring the optimum functioning of such financial institution. To correctly understand these issues, it is necessary to introduce in the first chapter certain preliminary considerations related to the legal framework in which an investment firm operates. The second chapter takes up general supervision thread. In this respect, to correctly understand the discussion background, it was necessary to analyze the foundations, extent, objectives means and supervision authority. The assessment of specific solutions concerning investment firms supervision was made after dividing supervision into preliminary and ongoing supervision. Having in mind the general considerations concerning supervision, in the third chapter it was possible to tackle the issue of preliminary supervision of an investment firm. Considerations concerning the ongoing supervision are found in the fourth chapter. In this respect, the chapter clearly delineates issues related to supervision of ongoing activities and prudential supervision.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/11287
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymon Okoń - Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce_doktorat.pdf
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.