Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11626
Title: Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce
Other Titles: New Public Management and the Reform of Higher Education in Poland
Authors: Czarnecki, Krzysztof
Keywords: analiza dyskursu
nowa ekonomia instytucjonalna
menadżeryzm
Nowe Zarządzanie Publiczne
reforma szkolnictwa wyższego
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 85-106
Abstract: Interpretowanie danego kierunku działania jako nieuniknionego lub koniecznego może wynikać nie tylko z obserwacji zmieniającego się otoczenia, ale także z samego zjawiska cyrkulacji określonych idei w przestrzeni dyskursu. Wobec tego, analiza merytorycznych treści eksperckiego dyskursu reform szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie dokonana przez pryzmat Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management – NPM) – współcześnie jednej z najbardziej wpływowych narracji reform sektora publicznego. Przedmiotem analizy będą akty prawne. Podstawowym celem jest zbadanie poziomu zgodności proponowanych rozwiązań z narracją NPM – bez ambicji oceny zasadności i spójności przedłożonych propozycji oraz przegłosowanych zmian. W pierwszej części artykułu zostanie pokrótce przedstawiona podstawowa charakterystyka narracji NPM ze szczególnym akcentem na jej ideologiczne oraz polityczne podłoże, bliskie neoliberalizmowi oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. Następnie narracja ta zostanie zoperacjonalizowana pod kątem aplikacji do sektora szkolnictwa wyższego. Sformułowane w ten sposób kryteria – oznaki i symptomy penetracji dyskursu przez idee NPM – zostaną sklasyfikowane wedle pięciu wymiarów rządzenia (governance) tym sektorem: regulacji państwowej, roli interesariuszy, samorządu akademickiego, roli i funkcji uniwersyteckich władz wykonawczych oraz konkurencji. W drugiej części przedstawione zostaną wnioski z dokonanej analizy, a następnie wskazane będą potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia określonych, charakterystycznych dla NPM, rozwiązań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11626
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.Czarnecki.pdf234.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.