Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1171
Title: Komunizm w bibliograficznych bazach danych nauk ścisłych
Authors: Daszkiewicz, Piotr
Keywords: bazy danych
nauki ścisłe
komunizm
communism
data bases
exactes sciences
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 197-204.
Abstract: W artykule przedstawiono rezultaty poszukiwań i analizę odpowiedzi na hasło „komunizm” w bazach danych nauk ścisłych ISI Web of Knowledge (Zoological Records, Biological Abstracts, Medline, Web of Science). Kryterium temu odpowiada w sumie 3007 publikacji. Przeprowadzono analizę zawartości informacji na temat komunizmu, grupując poruszane zagadnienia w bloki tematyczne: problemy sanitarne (większość rezultatów) i ekologiczne, historia nadużywania psychiatrii dla represji politycznych, choroby komunistycznych przywódców, badania mózgu Lenina, komunistyczne represje jako charakterystyczny element biografii naukowców, historia łysenkizmu, dziwne doświadczenia jak np. próby krzyżowania człowieka z małpami człekokształtnymi, analiza głodu jako strukturalnego problemu komunizmu, szpiegostwo i nauka, związki komunizmu z nazizmem. Zwrócono uwagę na stosunkowo mały udział publikacji dotyczących Polski (2,8%), jedynie 10 publikacji poświęconych jest Katyniowi.
Sponsorship: The article presents the results of research and analysis of responses to the word “Communism” in the databases in the field of sciences as ISI Web of Knowledge (Zoological Records, Biological Abstracts, Medline, Web of Science). In total, 3007 publications match this query. An analysis of information about the Communism was made. The issues have been grouped into several thematic blocks: health and ecological problems (most results), history of abuse of psychiatry for political repression, diseases of the communist leaders, research on the brain of Lenin, communist persecution as feature biographies of scientists, strange experiences as attempts hybridization of man with the monkeys, analysis of starvation as a structural problem of communism, espionage and science, relationship of Communism and Nazism. There were a few publications on Poland (2.8%); only 10 articles were devoted to the Katyn massacre.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1171
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2010, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daszkiewicz.pdf518.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.