Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVítová, Lenka-
dc.date.accessioned2011-07-15T08:46:11Z-
dc.date.available2011-07-15T08:46:11Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 87-95.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1177-
dc.description.abstractAutorka przedstawia stan czeskiej historiografii literackiej ostatnich dekad. Izolacja czeskiej humanistyki i silny wpływ ideologii przed 1989 r. spowodowały po zmianach demokratyzujących wzmocniony napływ myśli humanistycznej z zagranicy i rozpoczęcie gorących dyskusji na temat, jak – ewentualnie, czy w ogóle – pisać historię literatury. Największy projekt tego okresu stanowią Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., pod redakcją Pavla Janouška; to czterotomowe dzieło prezentuje przeważnie tradycyjne podejście do historii literatury. Jako szeroko zakrojone przedsięwzięcie zapowiada się również pierwszy tom serii o literaturze czeskiej XX wieku, Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, pod redakcją Vladimíra Papouška; książka ta zakłada opowiadanie historii tekstów literackich, dążące do wychwycenia powiązań i kontrapunktów i koncentruje się na procesie zmian dyskursu literackiego, paradygmatu epoki. Te dwa kontrastujące podejścia uzupełnia inne publikacje prezentujące różnorodne projekty metodologiczne.pl_PL
dc.description.abstractThe author presents the state of the Czech literary historiography of the last decades. The isolation of the Czech humanities and the strong influence of the ideology before 1989 resulted, after the introduction of democracy, in an increased influx of the humanist thought from abroad and heated debates on how to write the history of literature if at all. The greatest project of the times is Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., edited by Pavel Janoušek; it is a four volume work that mainly presents a traditional approach to the history of literature. The first volume in the series on Czech literature in the 20th century is also promising to be a great enterprise Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, edited by Vladimír Papoušek; this book describes the history of literary texts aiming to capture the connections and counterpoints at the same time concentrating on the process of changing the literary discourse, the paradigm of the epoch. The two contrasting approaches are complemented by other publications that present various methodological approaches.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjecthistoria literaturypl_PL
dc.subjecthistory of literaturepl_PL
dc.subjectkanonpl_PL
dc.subjectcanonpl_PL
dc.subjectliteratura czeskapl_PL
dc.subjectCzech literaturepl_PL
dc.subjectczeskie literaturoznawstwopl_PL
dc.subjectCzech theory of literaturepl_PL
dc.subjectDějiny české literatury 1945–1989pl_PL
dc.subjectDějiny nové modernypl_PL
dc.subjectJanoušekpl_PL
dc.subjectPapoušekpl_PL
dc.titleHistoria literatury a współczesne literaturoznawstwo czeskiepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2010, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitova.pdf530.8 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.