Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11780
Title: Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej
Other Titles: Evaluation of the economy for macroeconomic policy purposes
Authors: Tomidajewicz, Janusz J.
Błaszczyk, Paweł
Keywords: cele polityki gospodarczej
ocena gospodarki
polityka ekonomiczna
JEL: B22, B41, E20, E30, E61
goals of an economic policy
assessment of the economy
economic policy
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 123-137
Abstract: Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zastawu mierników wykorzystywanych w polityce gospodarczej do oceny sytuacji gospodarczej z dwóch punktów widzenia – zarówno w krótko-, jak i długookresowej perspektywie. Należy przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do mierników w pierwszym ujęciu przedstawione tu uwagi mają raczej charakter porządkujący, własne propozycje autorów zaś sformułowane zostały głównie w odniesieniu do drugiego ujęcia. W konsekwencji artykuł składa się z dwóch głównych części. Pierwsza ma przede wszystkim charakter teoretyczny i dotyczy makroekonomicznych podstaw oceny gospodarki i jej wykorzystania zarówno przez decydentów gospodarczych, jak i podmioty sektora prywatnego (punkty II i III). W drugiej części prezentowane są cząstkowe wyznaczniki bieżącej makroekonomicznej polityki gospodarczej. Można do nich zaliczyć m.in.: dynamikę PKB i ogólnego poziomu cen, stopę bezrobocia i bilans sektora finansów publicznych. Dodatkowo przedstawiona została również metodyka WMMOG (punkty IV i V).
***The main aim of this paper is to present a combination of measures that are useful for economic policy activities in the assessment of a given economic condition from two points of view, in the shortand long-term perspective. At the same time, it should be noted that, in relation to the former, the authors’ comments are rather of an ordering character, while their own proposals have been formulated mainly with regard to the latter interpretation. The paper consists of two basic parts. One is predominantly theoretical in character and concerns the macroeconomic basics of economy evaluation and its use by economic decision makers and as well entities of the private sector (parts II and III). The other presents partial indicators of the contemporary macroeconomic policy. It includes among others: the GDP and the general price level dynamics, the rate of unemployment and the public sector balance. Additionally, a multi-indicator, a macroeconomic measure of the economy is presented (parts IV and V).
URI: http://hdl.handle.net/10593/11780
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. JANUSZ J. TOMIDAJEWICZ, PAWEŁ BŁASZCZYK RPEiS_3_2013.pdf387.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.