Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11783
Title: Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki
Other Titles: Revitalisation and the housing market. The Poznań district of Śródka case study
Authors: Palicki, Sławomir
Keywords: rewitalizacja
nieruchomości mieszkaniowe
Poznań
revitalisation
housing real estates
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 209-228
Abstract: W artykule podjęto aktualnie nośną społecznie i gospodarczo problematykę rewitalizacji miast. W wielu polskich miastach pojawiają się coraz to nowsze inicjatywy w zakresie przemian przestrzennych, wywołujących skomplikowane następstwa, nierzadko determinujące odmienioną jakość i modyfikujące dotychczasowe modele życia mieszkańców czy innych interesariuszy. Spośród rozmaitych skutków rewitalizacji wyłoniono te manifestujące się na rynku nieruchomości. Zasygnalizowano istnienie powiązań pomiędzy rewitalizacją obszarów miejskich a zjawiskami spekulacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Przykład poznańskiej Śródki potraktowano jako przestrzeń umożliwiającą naświetlenie przebiegu i charakteru analizowanych zjawisk. Przyjęta 5-letnia retrospekcja czasowa wskazuje na znaczną dynamikę notowanych wydarzeń. Zarysowano także specyfikę obszaru, dla którego prowadzono rozważania. We wnioskach wskazano na postępujące przemiany rynkowe, sugerujące początki zjawisk gentryfikacyjnych, co należy raczej traktować w kategoriach negatywnych, jako przejaw swoistego systemowego niedowładu skuteczności planowanych i wdrażanych procesów rewitalizacyjnych.
***The paper deals with current problems of urban regeneration which are interesting from the economic and social point of view. In many Polish cities, the increasing number of new initiatives of spatial changes often leads to complicated consequences that then determine the quality of lifestyles, or modify the existing models of life of residents and other stakeholders. From among various effects of town revitalisation, those connected with the real estate market were selected and analysed. It has been found that there exist links between urban regeneration and the phenomenon of speculation in the housing market. The example of the Poznan´ districtS´ ro´dka was then treated as a space enabling exposure of the process and the nature of the analysed phenomena. The adopted horizon of a 5-year flashback shows considerable temporal dynamics of the observed events. Further in the paper the specifics of the area for which the analysis was carried out has been described. The conclusions indicate ongoing market changes, suggesting the beginning of gentrification phenomena, which should rather be seen in negative terms, as a manifestation of a specific, systemic paralysis of the effectiveness of the planned and implemented processes of regeneration.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11783
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. SŁAWOMIR PALICKI RPEiS_3_2013.pdf398.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.