Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11785
Title: Przestrzeń więzi. Badania projektu „Remiks Śródki”
Other Titles: Building bonds in public space. Analysis of a project ‘Śródka Remix’
Authors: Mateja-Jaworska, Bogumiła
Zawodna, Marta
Keywords: uczestnictwo w kulturze
rewitalizacja
przestrzeń publiczna
socjologia przedmiotów
participation in culture
revitalisation
public space
object sociology
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 251-266
Abstract: Artykuł jest próbą socjologicznej analizy projektu artystycznego „Remiks Śródki” autorstwa Marty Żakowskiej, który został zrealizowany podczas Festiwalu Malta w 2011 r. (jedno z cyklu wydarzeń Nowe Sytuacje, ktorych kuratorką była Joanna Erbel). W ramach podjętych wówczas działań artystka oraz mieszkańcy poznańskiej dzielnicy Śródka zaprojektowali, wykonali i umieścili w przestrzeni miejskiej elementy tzw. małej architektury, powstałej w efekcie recyklingu domowych mebli. Koncepcja uczestnictwa w kulturze zaproponowana przez Marka Krajewskiego i kontekst rewitalizacji poznańskiej dzielnicy były podstawą analizy mechanizmów tworzenia i przeobrażeń relacji między ludźmi oraz przedmiotami w ramach realizowanego projektu. Choć artystyczna interwencja wpisywała się w oczekiwania mieszkańców Śródki odnośnie do przestrzeni publicznej i przyciągnęła ich uwagę, ujawniła również istniejące pośród nich podziały społeczne.
***This paper contains a sociological analysis of an artistic project ‘Śródka Remix’ created by Marta Żakowska and realised during Poznan Malta Festival in 2011 (as a part of the New Situations project). During this project the artist and inhabitants of the Poznan district ofS´ ro´dka designed, prepared and placed in public space objects of so-called small architecture, created out of recycled furniture. Using Marek Krajewski’s concept of participation in culture and taking into account the context of the revitalisation of Śródka, the paper focuses on the mechanisms through which social bonds and relations with objects were created and transformed during the project. On the one hand this artistic intervention met the expectations of inhabitants regarding public space and many people participated in the project. On the other hand, the project revealed the existing social conflicts.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11785
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. BOGUMIŁA MATEJA-JAWORSKA, MARTA ZAWODNA RPEiS_3_2013.pdf398.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.