Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1183
Title: Okres postkolonialny czy postkolonialna Europa Wschodnia i Środkowa??
Authors: Scheibner, Tamás
Keywords: Dyskurs postkolonialny
Historia Węgier
Europa Środkowa
Europa Wschodnia
Społeczeństwo postkomunistyczne
Epoka postsowiecka
Studia wschodnioeuropejskie
Postcolonial discourse
History of Hungary
Central Europe
Eastern Europe
Postcommunist society
Post-soviet studies
Eastern European studies
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 65-93.
Abstract: W epoce postsowieckiej tożsamość stała się priorytetem, który ukształtował publiczny dyskurs w Europie Wschodniej i Środkowej. Tamtejsza inteligencja tworzyła lub odnawiała szeroki wachlarz ideologii, w ktorych próbowała znaleźć miejsce dla ich, mniej lub bardziej demokratycznych, „odrodzonych” krajów, na mapie globalnej i regionalnej. W tym samym czasie zachodni uczeni wyspecjalizowani w studiach slawistycznych i wschodnioeuropejskich (wielu z nich było emigrantami z tych krajów) również próbowali na nowo i w różny sposób skonfigurować symbolikę globalnej geografii. Od lat 90. jedna z tych późnych prób stała się aplikacją terminów postkolonialny lub postkolonializm. W niniejszym szkicu zwraca się uwagę na historię tej idei i bada dyskursywne warunki argumentacji, która w kontekście publicznego rozpamiętywania mogłaby być akceptowana jako rama, aczkolwiek jest to trudne do przyjęcia przez cały region bez jakiegokolwiek zróżnicowania.
In the post-Soviet era, self-identification has been a priority issue that has shaped the public discourse in all East and Central European states. The local intelligentsia produced or renewed a wide range of ideologies which tried to place their more or less democratic, “reborn” country on the global or regional map. At the same time, Western scholars specialized in Slavonic or Eastern European Studies (many of which were emigrants of these countries) also tried to reconfigure the global symbolic geography in various ways. From the mid-1990s, one of these latter attempts has been the excession and application of the terms postcolonial or postcolonialism on the so-called postcommunist societies. This essay calls attention to the history of this idea and explores the discursive conditions of the claim arguing that while in the context of public remembering it might be acceptable to use such a framework, it is hardly applicable to the whole region without any differentiation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1183
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-4_Scheibner T., Okres postkolonialnmy..pdf413.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.