Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1193
Title: Mojżesz i inni. Echa rewolucji 1905 roku w literaturze polskiej i ukraińskiej z początku XX wieku
Authors: Jauksz, Marcin
Keywords: Rewolucja 1905-1907
Religia
Reprezentacja mityczna
Postać
Modernizm
Revolution 1905-1907
Religion
Mythical representation
Character
Modernism
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 93-105.
Abstract: Inspirując się poematem Ivana Franki pt. Mojżesz, autor artykułu wskazuje na znaczenie legend religijnych (wybranych z mitologii greckiej i Biblii) dla autorów, którzy starali się przedstawić mężczyzn i kobiety w trakcie trwania i krótko po zakończeniu rewolucji. W dziełach Władysława Orkana, Mychajła Kociubyńskiego, Andrzeja Struga widać zgodność owych religijnych form reprezentacji z poetyckim dyskursem Młodej Polski, próbą spojrzenia w rozdarty umysł i serce człowieka, prezentacją bohatera walczącego o lepszy świat, przepełnionego wątpliwościami i obawami dotyczącymi tej misji. Niczym Mojżesz Franki – większość postaci z powieści, opowiadań i poematów, które opowiadają historię rewolucji, musi zapłacić cenę swojego człowieczeństwa w czasach, kiedy mity stają się historią.
Using Ivan Franko’s poema Moses as an inspiration, the author of the article tries to show the importance of religious legends (chosen from Greek mythology and from the Bible) for writers that struggled to present men and women of the revolution during its time and shortly afterwards. The works of Władysław Orkan, Mychajło Kociubyński, Andrzej Strug and others help to recognize the compatibility of those religious-like modes of representation with the Young Poland’s poetical discourse: aiming at a look inside a torn person’s mind and heart, presenting a fighter for a better world yet filled with doubt and reservations about his mission. Just like Franko’s Moses – most of the characters from the novels, short stories and poems telling a history of revolution must pay the price of their humanity in the times when myths transform to history.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1193
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jauksz.pdf557.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.