Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWesoły, Marian. Promotor-
dc.contributor.authorJaroszewska, Anna Dorota-
dc.date.accessioned2014-10-22T10:16:48Z-
dc.date.available2014-10-22T10:16:48Z-
dc.date.issued2014-10-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11930-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznychpl_PL
dc.description.abstractOd XI w. średniowieczna filozofia zajmowała się problematyką związaną z władzą, organizacją państwa i państwowości, stosunkiem władzy świeckiej i Kościoła. Znaczny wpływ na rozwój myśli politycznej miał spór o inwestyturę, który przekształcił się w walkę o władzę polityczną, trwającą niemal do końca średniowiecza. W konflikt ten zaangażowali się wybitni przedstawiciele myśli średniowiecznej, tworząc traktaty polityczne będące próbą stworzenia oryginalnych koncepcji władzy i państwa. Przedmiotem moich badań jest koncepcja Marsyliusza z Padwy, zawarta w jego traktacie Obrońca pokoju. Głównym celem mojej rozprawy doktorskiej jest zaprezentowanie poglądów Padewczyka na tle powstałych do XIV w. koncepcji politycznych. Takie ujęcie pozwoli mi zaprezentować nie tylko rozwój średniowiecznej myśli politycznej, lecz również uwidoczni, jak bardzo oryginalne i odmienne od innych pisarzy politycznych były propozycje Padewczyka. Rozważania Marsyliusza chcę porównać z ideami politycznymi Dantego, który dla Padewczyka stanowił źródło wyraźnych inspiracji. Zarazem to, co zaprezentował w Obrońcy pokoju Marsyliusz można śmiało nazwać kontynuacją i w pewnym stopniu ewolucją poglądów Dantego. Przedstawię także syntetyczną charakterystykę recepcji Obrońcy pokoju w wiekach późniejszych, ukazując, jak bardzo zmieniał się odbiór traktatu i ocena jego znaczenia dla rozwoju myśli politycznej w ogóle.pl_PL
dc.description.abstractSince eleventh century medieval philosophy had dealt with problems associated with the government, organisation of the state and nation, relations between secular and the Church authority. Investiture Controversy had significant impact on the development of political thought. This dispute was transformed into a struggle for political power, lasting almost until the end of the Middle Ages. Conflict which involved many of the eminent representatives of the “medieval mind” created a political treatises which were attempt to create original concepts of authority and the state. The topic of my research is, therefore, the concept of Marsilio of Padua, concluded in his treatise - The Defender of Peace. The main aim of my PhD thesis is to present the views of Padewczyk based on the fourteenth century political concepts, created in times of dispute between the secular and the spiritual power for sake of domination. Such an approach to Marsilio’s works allowed me to present not only the development of medieval political thought, but also show how very original and different from other political writers were Padewczyk’s proposals. Marsilio’s considerations I want to compare are the political ideas of Dante, who was a source of clear inspiration for Padewczyk. The Defenders of Peace can safely be called a continuation and to some extend evolution of Dante’s views. I will also present the characteristics of the synthetic reception of The Defenders of Peace in later centuries, showing how much perception of the Treaty has changed and the evaluation of its importance for the development of political thought in general.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectauthoritypl_PL
dc.subjectdominacjapl_PL
dc.subjectdominationpl_PL
dc.subjectsuwerennośćpl_PL
dc.subjectsovereigntypl_PL
dc.subjectprawodawcapl_PL
dc.subjectlegislaturepl_PL
dc.subjectpokójpl_PL
dc.subjectpeacepl_PL
dc.titlePoglądy polityczno-religijne Marsyliusza z Padwypl_PL
dc.title.alternativePolitical and religious views of Marsilio from Paduapl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna_Jaroszewska_Doktorat.pdf944.84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.