Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11970
Title: Problem normatywności znaczenia w filozofii analitycznej. Dyskusja wokół tezy Kripkego
Other Titles: The Issue of the Normativity of Meaning in Analytic Philosophy of Language. Debate of Kripke’s Thesis
Authors: Kaluziński, Bartosz
Advisor: Buksiński, Tadeusz. Promotor
Keywords: normatywność znaczenia
normativity of meaning
teorie znaczenia
theories of meaning
preskryptywizm
prescriptivism
semantyka
semantics
akty mowy
speech acts
Issue Date: 27-Oct-2014
Abstract: S. Kripke w swojej słynnej książce Wittgenstein o regułach i języku prywatnym postawił tezę, że znaczenie jest istotnie normatywne (tj. posiadanie przez dane wyrażenie znaczenia jest nierozerwalnie związane z obowiązywaniem pewnych norm). Tradycyjnie interpretowaną tę tezę w sposób preskryptywny. Uważano, iż z faktu, że dane wyrażenie coś znaczy wynika wprost jak należy go używać. Takie podejście owocowało licznymi niedogodnościami, jak np. zakaz stosowania metafor czy ironii. W niniejszej pracy stawiana jest teza, iż najlepszym sposobem by ocalić tezę o normatywności znaczenia (postrzeganą jako przed-teoretyczny warunek adekwatności dla teorii znaczenia) jest radykalna zmiana perspektywy, mianowicie przyjęcie, iż dane wyrażenie posiada znaczenie, o ile obowiązują pewne reguły jego użycia. Przyjęte w niniejszej pracy rozwiązanie oparte jest o modyfikację koncepcji reguł konstytutywnych J. Searle’a.
S. Kripke in his famous book entitled Wittgenstein on rules and private language has expressed the idea that meaning is essentially normative (any expression possesses meaning if and only if there are some rules/norms in force). Traditionally the normativity thesis was regarded as prescriptive. To say that meaning is prescriptive is to say that from mere fact that some expression possesses meaning it entails that speaker ought to use it in certain way. But such account encountered many difficulties including bizarre obligation not to make metaphor or use the language ironically. In my dissertation I argue that the best way to save the normativity thesis, which is considered as pre-theoretical constraint put in front of any theory of meaning, is to radically change perspective. I argue that we should accept the claim that linguistic expression possesses meaning due to the rules of correct use that are in force for language speakers. My idea is based on modification of Searle’s constitutive rules.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii
URI: http://hdl.handle.net/10593/11970
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem normatywności znaczenia w filozofii analitycznej. Dyskusja wokół tezy Kripkego.pdf
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.