Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12012
Title: Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości
Other Titles: The factors influencing the sense of work overload and the perceived quality of life during middle adulthood
Authors: Bratos-Stępień, Małgorzata
Advisor: Hornowska, Elżbieta. Promotor
Keywords: Przeciążenie pracą
Work overload
Jakość życia
Quality of life
Środkowa dorosłość
Middle adulthood
Issue Date: 29-Oct-2014
Abstract: Praca inspirowana była znaczeniem, konsekwencjami oraz powszechnością problemu przeciążenia pracą. Główną zależnością poddaną analizie był związek subiektywnej oceny przeciążenia pracą z subiektywną oceną jakości życia. Teoretycznym punktem odniesienia przy konstrukcji hipotetycznego modelu zależności były liczne koncepcje dopasowania człowieka do środowiska pracy. Uznano bowiem, iż związek między percepcją przeciążenia pracą a subiektywną oceną jakości życia nie jest prostoliniowy, a rolę w nim odgrywać może wiele czynników. Do grupy takich czynników zaklasyfikowano: cechy temperamentu, samostanowienie, wsparcie społeczne, satysfakcję z pracy, zaangażowanie w pracę oraz czynniki demograficzne. Uwzględniono również zmienną poziom realizacji zadań rozwojowych w charakterze mediatora głównej zależności. Badania przeprowadzone były w 2012 r. w grupie 100 lekarzy w wieku 30-60 lat. Wyniki badań wykazały, iż z subiektywną oceną jakości życia związane jest tylko subiektywnie spostrzegane przeciążenie pracą, nie jest natomiast związana obiektywnie istniejąca ilość godzin pracy. Badania wskazały również na istotną rolę uwarunkowań temperamentalnych oraz wsparcia społecznego, zarówno w zależności pomiędzy obiektywnie istniejącym a subiektywnie spostrzeganym przeciążeniem oraz w zależności pomiędzy percepcją poziomu przeciążenia a subiektywną oceną jakości życia. Odnośnie prowadzenia dalszych badań w eksplorowanym obszarze interesująca byłaby weryfikacja uzyskanych zależności w innych środowiskach zawodowych oraz na gruncie wielokulturowym.
This dissertation was inspired by importance, consequences, and the prevalence of problem of work overload. The main dependency subjected to analysis was the relationship between subjective evaluation of work overload and the subjective assessment of quality of life. Numerous person-work environment fit concepts were the theoretical reference point while constructing hypothetical dependencies model. It was driven by the recognition that the relationship between perception of work overload and the subjective evaluation of the quality of life is not linear and there are number of factors that may also play a significant role. Temperament traits, self-determination, social support, job satisfaction, work engagement and demographic factors were classified to this group. The level of developmental tasks completion as the main dependency mediator was also taken into account. The study was conducted in 2012 on the group of 100 doctors aged 30-60 years. The results showed that the subjective assessment of the quality of life is related to subjectively perceived work overload, however, is not linked to the objective amount of work. The study also indicated the important role of temperamental determinants and social support within relationship between objectively and subjectively perceived work overload as well as between perception of work overload and the subjective evaluation of the quality of life. With regards to further research in this area, it would of interest to verify obtained dependencies within other professional groups and within multicultural environment.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/12012
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca dr-Małgorzata Bratos-Stępień.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.