Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12013
Title: Organizacja osobowości borderline a zdolność do mentalizacji w kontekście przywiązania
Other Titles: Borderline personality organization and the capacity to mentalize in the context of attachment theory
Authors: Marszał, Monika
Advisor: Cierpiałkowska, Lidia. Promotor
Keywords: przywiązanie
attachment
organizacja osobowości borderline
borderline personality organization
mentalizacja
mentalization
poznanie społeczne
social cognition
zaburzenia osobowości
personality disorders
Issue Date: 29-Oct-2014
Abstract: W literaturze wskazuje się, że u osób z patologiczną strukturą osobowości mentalizacja podlega dynamicznym zmianom w zależności od sytuacji i typu relacji, w której zachodzi mentalizowanie (Fonagy i in., 2013). Można więc ją określać jako stała cechę lub jako stan podlegający zmianom w zależności od kontekstu, rozumianego jako aktywacja specyficznych wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania. Celem pracy jest analiza zależności między systemem przywiązania a zdolnością do mentalizacji u osób borderline. Metoda: W badaniach eksperymentalnych wzięło udział 58 osób z organizacją osobowości borderline. Do pomiaru zdolności do mentalizacji zastosowano system kodowania wywiadów, a do pomiaru przywiązania kwestionariusz pozwalający na określenie stylu przywiązania do każdej z czterech bliskich osób. Wyniki: Otrzymane rezultaty wskazują na złożony wzorzec zależności między poziomem zdolności do mentalizacji a systemem przywiązania u osób borderline. Aktywacja systemu przywiązania powoduje zmianę w poziomie mentalizacji, grupa nie jest jednak jednorodna pod względem dynamiki obserwowanej zmiany.
It is suggested that in individuals with pathological personality structure mentalization changes dynamically according to the situation and the type of relationship the person is mentalizing (Fonagy et al., 2013). Therefore mentalization can be specified as a stable trait as well as a changeable state depending on the context - activation of the specific internal working models of attachment. The aim of the study was to investigate the relationship between the attachment system and the ability to mentalize in borderline individuals. Method: Sample of 58 individuals with borderline personality organization participated in experimental study. Mentalization was assessed by the coding system for the interviews. The questionnaire was used to assess specific attachment styles in a variety of close relationships. Results: The results indicate a complex pattern of a relationship between the level of mentalization and the attachment system in borderline individuals. Activation of the attachment system entails a change in the mentalizing ability, although the group is not homogeneous in terms of the dynamics of the changes observed.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/12013
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT Marszał.pdf
  Restricted Access
6.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.