Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12054
Title: Patent europejski o jednolitym skutku – konstrukcja prawna i treść
Other Titles: European patent with unitary effect – the legal construct and content
Authors: Nowicka, Aurelia
Keywords: patent europejski
patent europejski o jednolitym skutku
Jednolity Sąd Patentowy
European patent
European patent with unitary effect
Unified Patent Court
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 19-35
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych zmierzających do utworzenia jednolitej ochrony patentowej, przewidzianych w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1257/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz w rozporządzeniu Rady nr 1260/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń. Ze względu na ścisłe powiązanie obu rozporządzeń z umową międzynarodową mającą utworzyć nowy system rozstrzygania sporów patentowych analizie została poddana również wspomniana umowa międzynarodowa, tj. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Po zwięzłym przedstawieniu obecnego stanu ochrony patentowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wynikającej z patentów europejskich i patentów krajowych, autorka analizuje 1) konstrukcję prawną patentu europejskiego o jednolitym skutku, przyjętą w rozporządzeniu nr 1257/2012; 2) treść praw przyznanych patentem europejskim o jednolitym skutku, na którą składają się: prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku oraz prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku. Ostatnia część tej analizy obejmuje ograniczenia skutków patentu. Jak podkreśla autorka, przepisy regulujące treść patentu i jego ograniczenia dotyczyć będą nie tylko patentów europejskich o jednolitym skutku, lecz także „klasycznych” patentów europejskich. Autorka formułuje krytyczną ocenę wymienionych aktów prawnych. Jeśli Polska ratyfikuje Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym, patenty europejskie o jednolitym skutku będą obowiązywać w naszym kraju, co będzie miało wysoce niekorzystne konsekwencje prawne i gospodarcze, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wysoce negatywne konsekwencje wynikać będą również z faktu przekazania przez Polskę jurysdykcji w sprawach patentowych na rzecz sądu międzynarodowego, którym będzie Jednolity Sąd Patentowy. Dopuszczalność przekazania kompetencji w tej dziedzinie budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
***This paper presents legal regulations aimed to create unitary patent protection envisaged in Regulation (EU) No 12572012 of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and Council Regulation (EU) No 1260 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. Since both regulations are closely connected with the Agreement on a Unified Patent Court, the latter will also be discussed. After a brief presentation of the current state of affairs in individual EU Member States regarding patent protection under European patents and national patents regulations, the legal construct of a European patent with unitary effect adopted in Regulation No 1257 2012 is analysed, with subsequent analysis of the content of the rights conferred by to European patents with unitary effect (i.e. the right to prevent the direct use of the invention and the right to prevent the indirect use of the invention). The last part of the analysis covers limitations of the effects of a patent. It is emphasised that the provisions regulating both the content of the patent and its limitations will not only apply to European patents with unitary effect, but will extend to include the ‘classical’ European patents as well. A critical opinion of the three legal acts is formulated. It is argued that once Poland ratifies the Agreement on a Unified Patent Court, European patents with unitary effect will come into force in Poland, and this will result in highly undesirable legal and economic consequences, and be particularly disadvantageous for small and medium-sized enterprises. Further, handing over jurisdiction over patent-related matters to the Unified Patent Court will also bring negative consequences and, what is more, there are serious reasons to believe that doing so would be contrary to Poland’s Constitution.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12054
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. AURELIA NOWICKA RPEiS_4_2013.pdf404.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.