Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKonert, Anna-
dc.date.accessioned2014-11-03T09:46:05Z-
dc.date.available2014-11-03T09:46:05Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 67-77pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12077-
dc.description.abstractArtykuł dotyczy problematyki odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu oraz tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład, gdy do odprawy zgłasza się większa liczba pasażerów niż liczba miejsc w samolocie. Kwestię tę omówiono na podstawie dwóch rozbieżnych wyroków: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2007 r. oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z 4 października 2012 r. w sprawie C-321/11 Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA, wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w wypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91.pl_PL
dc.description.abstract***The paper analyses overbooking and denied boarding in air transportation under Regulation (EC) No 261 2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295 91. Overbooking is a situation when airlines sell more tickets for a scheduled flight than there are seats on the aircraft. This issue is analysed based on two different judgments: one of the Polish court (Wojewo´ dzki Sa˛d Administracyjny) and the other of the Court of Justice of the European Union.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectrozporządzenie (WE) nr 261/2004pl_PL
dc.subjectoverbookingpl_PL
dc.subjectodmowa wpuszczenia na pokład samolotupl_PL
dc.subjectodpowiedzialność przewoźnika lotniczegopl_PL
dc.subjectRegulation (EC) No 261_2004pl_PL
dc.subjectdenied boardingpl_PL
dc.subjectoverbookingpl_PL
dc.subjectobligations of operating air carrierpl_PL
dc.titleOdmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia (WE) nr 261 2004pl_PL
dc.title.alternativeDenied aircraft boarding under Regulation (EC) No 261 2004pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08. ANNA KONERT RPEiS_4_2013.pdf348.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.