Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12082
Title: Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych
Other Titles: Gender balance in management positions
Authors: Lisowska, Ewa
Keywords: dyrektywa o kwotach w biznesie
płeć i zarządzanie
rentowność firmy
Directive on the quotas in business
sex and management
the company’s profitability
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 135-146
Abstract: Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebna jest unijna dyrektywa o kwotach ze względu na płeć w radach nadzorczych spółek giełdowych zatrudniających 250 lub więcej osób. W pierwszej części przedstawiono aktualne dane obrazujące udział kobiet wśród kierowników różnych szczebli. W analizie zostały wykorzystane m.in. wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w administracji rządowej oraz w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe w 2012 r. Wskazują one, że kobiety stanowią 20% kadry na stanowiskach najwyższego szczebla w administracji rządowej – wśród ministrów, wiceministrów, ambasadorów, dyrektorów generalnych, podczas gdy ich zatrudnienie w administracji centralnej jest na poziomie 62%. W wypadku przedsiębiorstwa Lasy Państwowe reprezentacja kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych wynosi 7%, podczas gdy ich udział w zatrudnieniu – 24%. Kobiety mają mniejsze szanse na objęcie stanowiska kierowniczego niż mężczyźni, w tym w szczególności najwyższego szczebla. Wyniki przywołanych badań oraz analiza sytuacji w największych spółkach notowanych na giełdach w krajach unijnych stanowią istotny argument za wprowadzeniem parytetu lub kwoty na stanowiskach najwyższego szczebla w administracji centralnej, przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa oraz spółkach publicznych.
***The aim of this paper is to argue that there is a need for a European Union directive on gender quotas among non-executive directors of companies listed on the stock exchange and employing at least 250 people. The first part of the paper presents the current data that show the proportion of female managers at different levels of organisations. The data come from two surveys conducted in 2012 in Polish organs of government administration and in a state-owned enterprise Lasy Pan´ stwowe (National Forests). The results indicate that women occupy 20% of top management positions in central administration (ministers, deputy ministers, ambassadors or CEOs), while their employment is at the level of 62%. In Lasy Pan´ stwowe women in top management positions account for only 7%, while they share in employment is 24%. Women are also less likely to be appointed to executive positions than men.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12082
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. EWA LISOWSKA RPEiS_4_2013.pdf527.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.