Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12084
Title: Znaczenie limitu kredytowego i ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce
Other Titles: Significance of a credit limit and trade credit insurance in Poland
Authors: Becella, Adrian
Keywords: ubezpieczenie kredytu kupieckiego
limit kredytowy
podwyższone ryzyko
trade credit insurance
credit limit
high risk
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 181-196
Abstract: Niniejsze opracowanie wskazuje na istotę przemian ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce. Przyczyną owych zmian jest gwałtowne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce, która wpłynęła na spadek efektywności prowadzonej działalności przedsiębiorstw, a także towarzystw ubezpieczenia kredytu kupieckiego po 2008 r. Artykuł stanowi przegląd zagadnień dotyczących kredytu kupieckiego, ryzyka i możliwości jego ograniczenia. Autor podkreśla znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, jako efektywnego narzędzia zabezpieczenia należności. Opracowanie ukazuje również wady jego klasycznego ujęcia w okresie dekoniunktury, co powoduje zmniejszenie przez ubezpieczycieli ryzyka przez redukcję limitów ubezpieczeniowych. W zaistniałych warunkach towarzystwa ubezpieczeń poszerzyły ofertę produktową o ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka. Nowy produkt ubezpieczeniowy, spełniający oczekiwania klientów stanowi bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju na polskim rynku. Prezentowane rozwiązanie dostarcza nowych możliwości handlowych dla wierzyciela, zachowując bezpieczeństwo jego działalności. Jednocześnie przynosi korzyści dłużnikowi, ponieważ dostarcza mu nowy kapitał obrotowy w postaci kredytu kupieckiego. Ubezpieczyciel zaś, przez rozwój nowych produktów stymuluje swoją sprzedaż i zwiększa przy tym przychody pochodzące ze składek i opłat z tytułu zawarcia polisy. Reasumując, w opinii autora ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka stanowi korzystne rozwiązanie, będące odpowiedzią ubezpieczycieli na pogarszającą się sytuację ekonomiczną na polskim rynku, co daje podstawę dalszego wzrostu znaczenia ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce.
***This study indicates the nature of changes in trade credit insurance in Poland. These changes have been caused by sudden deterioration in the macroeconomic situation in Poland, which, after 2008, led to the decrease in the effectiveness of businesses, including trade credit insurance companies. This study is a review of issues concerning trade credit, risk, and ways of reducing it. The significance of trade credit insurance as an effective tool of securing receivables is emphasised, but this is followed by a discussion of the disadvantages of using a classical trade credit insurance in the period of recession or a weak market, which makes insurance companies reduce the risk by reducing insurance limits, making the product ineffective. The result of this is a decrease in effectiveness of both, the insurance companies as well as the users of trade credit insurance. Therefore, insurers are now offering a new product called a high-risk trade credit insurance. This new insurance product satisfies clients’ expectations and constitutes a very good basis for further development of the insurance market in Poland. It not only allows the creditor to develop sales in safe conditions, and the debtor to benefit from a constant access to the capital in the form of a trade credit, but also stimulates sales of additional insurance products, thus generating extra income for insurance companies. In short, it is beneficial to all the actors on the insurance market. To sum up, in the author’s opinion, high-risk trade credit insurance is an excellent solution which insurance companies have developed in response to the deteriorating economic situation, and it may considerably increase the role of trade credit insurance in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12084
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. ADRIAN BECELLA RPEiS_4_2013.pdf472.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.