Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12088
Title: Model gospodarki bimodalnej Johna K. Galbraitha w kontekście keynesowskiej wizji funkcjonowania gospodarki rynkowej
Other Titles: John K. Galbraith bimodal image of the economy in the context of Keynesian prospect of market economy functioning
Authors: Umiński, Paweł
Keywords: John K. Galbraith
keynesizm
gospodarka bimodalna
sztywne ceny
sztywne płace
John K. Galbraith
Keynesianism
the bimodal economy
rigid prices
rigid wages
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 135-146
Abstract: Artykuł prezentuje myśl Johna K. Galbraitha w kontekście myśli keynesowskiej. Wychodząc od koncepcji przedsiębiorstwa oraz determinantów jego rozwoju, Galbraith stwierdza, że wzrost niektórych firm prowadzi do wyłonienia się sektora planującego w gospodarce. Jest to grupa korporacji kontrolujących swoje otoczenie gospodarcze. Taki obraz gospodarki ma konsekwencje makroekonomiczne w postaci sztywności cen i płac w niektórych sektorach. Zatem koncepcja Johna K. Galbraitha wpisuje się w poszukiwania mikroekonomicznych podstaw myśli keynesowskiej.
***The paper presents the idea of John K. Galbraith in the context of Keynesian thought. Starting from the concept of the company and its growth determinants, Galbraith notes that the growth of some firms leads to the emergence of the planning sector in the economy, made of a group of corporations that control their economic environment. This economic image has its macroeconomic consequences in the form of price and wage rigidities in certain sectors. Thus, the concept of John K. Galbraith is part of the search for microeconomic foundations of Keynesian thought.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12088
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. PAWEŁ UMIŃSKI RPEiS_4_2013.pdf354.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.