Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12113
Title: Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim
Other Titles: Contract for a safe deposit box under French law
Authors: Budzinowska, Marta
Keywords: umowa sejfowa
umowa sejfu bankowego
umowa najmu skrytki
najem
przechowanie
odpowiedzialność umowna banku
skrytki bankowe
klauzule niedozwolone
klauzule ograniczające odpowiedzialność banku
pełnomocnictwo
regulaminy bankowe
contract for a safe deposit box
contract for a bank safe deposit box
contract for a hire of a safe deposit box
bank’s contractual liability
inadmissible clauses
clauses exempting/limiting bank’s liability
bank’s liability
power of attorney
banking regulations
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 133-146
Abstract: Umowa o udostępnienie skrytki bankowej nie jest uregulowana w prawie polskim, nie poświęcają jej też wiele uwagi ani doktryna, ani orzecznictwo. Natomiast judykatura i doktryna francuska już dawno zauważyły problemy łączące się z umową sejfową (fr. contrat de location de coffre-fort), o czym świadczą liczne orzeczenia sądowe oraz bogate piśmiennictwo. Przedmiotem rozważań są podstawowe aspekty analizowanej umowy w prawie francuskim: zawarcie i strony umowy, ich prawa i obowiązki, charakter prawny oraz odpowiedzialność banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku ochrony skrytki, a także pełnomocnictwo do korzystania ze skrytki. W konkluzji autorka stwierdza, że we Francji oraz w Polsce ciężar konkretyzacji treści tej umowy spoczywa na stronach, a punktem odniesienia jest regulamin opracowany przez bank. Zagadnieniem o największej doniosłości praktycznej jest określenie praw i obowiązków stron umowy, a przede wszystkim zakresu odpowiedzialności banku. Powinien być on tak ustalony, by zapewnić maksymalną ochronę osobom korzystającym ze skrytek bankowych. Natomiast podstawowym zagadnieniem teoretycznym, ale mającym implikacje praktyczne, jest określenie charakteru prawnego umowy sejfowej. Powinno ono również mieć na uwadze zapewnienie jak najszerszej ochrony klientów banku i bezpieczeństwa obrotu.
***Polish law contains no provision governing a contract for a safe deposit box. What is more, neither the doctrine, nor the judicial decisions seem to pay much attention to that type of contract. In France, however, problems that may arise out of such contracts (French: contrat de location de coffre-fort) have been for long recognised and addressed by courts and judges, resulting in a handful of judgments and decisions on the matter. The deliberations in this paper focus of the main aspects of a contract for a safe deposit box under French law, such as entering into a contract for safe deposit, parties to a contract and their rights and obligations, the bank’s liability for non-performance or negligent performance of its obligation, or a power of attorney authorising an agent to use a safe deposit box. It is concluded that in France, as well as in Poland, both parties are responsible for drafting a contract which is, nevertheless, based on the regulations developed by the bank. For practical reasons, it is extremely vital to precisely determine the rights and obligations of both parties, and the extent of bank’s liability, in particular. Thus a contract for a safe deposit box should ensure the best possible protection of the party using a safe deposit box, while the main theoretical issue, although also with practical application, is that of determination of the legal nature of a safe deposit contract.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12113
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.11
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Marta Budzinowska.pdf388.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.