Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12114
Title: Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej
Other Titles: Economic and social aspects of tax competition in the European Union
Authors: Michalczyk, Leszek
Keywords: Unia Europejska
podatki w UE
ekonomiczne aspekty konkurencji podatkowej
specjalne strefy ekonomiczne
European Union
economical aspects of tax concurrency
Special Economic Zones
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 163-174
Abstract: Artykuł omawia zagadnienia związane z występowaniem różnic w wysokości podatków. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do polityki konkurencji poszczególnych krajów o pozyskanie jak największego wolumenu kapitału inwestycyjnego. W artykule przyjęto założenie o migrującym kapitale inwestycyjnym w globalizującej się gospodarce. W tym aspekcie działania administracji unijnej realizującej projekty harmonizacyjne, będące de facto unifikującymi są niemożliwe do realizacji. Realizacja ich byłaby też niekorzystna dla państw niemogących konkurować pod innymi względami o pozyskanie kapitału inwestycyjnego. W tym zakresie uwzględniono przypadek Polski, która nie dysponuje ani najtańszą siłą roboczą, ani najkorzystniejszymi warunkami infrastrukturalnymi dla inwestycji biznesowych. W artykule odniesiono się również do polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych jako przykładu „rajów podatkowych” występujących w strukturze UE.
***In this paper, written with the premise of the migration of investment capital in globalising economy, differences in levels of taxation are discussed against the background of competition laws of individual member states aiming to maximise the volume of investment capital. Analysed from this aspect, realisation of European harmonisation projects which are in fact attempts at unification seems impossible. What is more, if the projects were to be realised, this would be disadvantageous to countries unable to compete for investment capital in a different way. Poland, which has neither the cheapest work force, nor the best infrastructure supporting business investing, is discussed in this context. Special Economic Zones that exist in Poland have been examined and related to some ‘tax havens’ of the Eurozone.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12114
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.13
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Leszek Michalczyk.pdf401.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.