Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12115
Title: Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Other Titles: Trends in the local government debt management in Poland on the basis of long-term financial forecasts of local government units
Authors: Wiśniewska, Dorota
Wiśniewski, Marcin
Keywords: zarządzanie długiem
dług samorządowy
prognozowanie finansowe
debt management
local government debt
financial forecasting
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 175-193
Abstract: Znaczący w ostatnich latach wzrost zadłużenia polskich samorządów spowodował, że zarządzanie długiem stało się niezwykle istotnym elementem zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezbędnym w tym procesie narzędziem jest obowiązkowa od 2010 r. wieloletnia prognoza finansowa. Począwszy od 2013 r., jednostki zobligowane zostały dodatkowo do raportowania w ujednoliconej formie swoich prognoz, które ostatecznie zostały zebrane i upublicznione w zbiorczym zestawieniu przez Ministerstwo Finansów. Dane te umożliwiły po raz pierwszy zbadanie tendencji w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce. W niniejszym artykule zbadano najważniejsze przejawy tego procesu, które zostały odzwierciedlone w planach finansowych jednostek. Przeanalizowano w szczególności wielkość planowanego zadłużenia oraz jego obsługę (w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do dochodów jednostek), wskazano także na rozplanowanie spłaty długu w czasie oraz na wysokość jego kosztów.
***The considerable growth of Polish local government debt observed recently has resulted in the increasing importance of debt management as part of the overall financial management in local government units. An essential tool in this process is the long-term financial forecast, mandatory since 2010. In 2013 local governments were also obliged to report, in a standardised form, their forecasts, and the first aggregated data have already been published by the Ministry of Finance. Thus, for the first time, trends in the local government debt management in Poland could be analysed. This paper examines the main features of this process as reflected in local governments’ financial plans. In particular, the size of the planned debt and its service has been analysed in absolute terms and in relation to the units’ income, followed by an analysis of debt repayment schedules and the cost of the debt.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12115
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.14
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Dorota Wiśniewska, Marcin Wiśniewski.pdf404.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.