Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12117
Title: Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW
Other Titles: Use of derivatives by family firms listed on Warsaw Stock Exchange
Authors: Jewartowski, Tomasz
Kałdoński, Michał
Keywords: hedging
instrumenty zabezpieczające
struktura własności
firmy rodzinne
hedging
hedging instruments
ownership structure
family firms
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 211-224
Abstract: Na podstawie analizy danych panelowych dotyczących 105 spółek notowanych w latach 2006-2010 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaobserwowaliśmy, że skłonność i skala wykorzystania instrumentów zabezpieczających w spółkach rodzinnych jest przeciętnie niższa niż w spółkach nierodzinnych. Dodatkowo dla spółek rodzinnych zaobserwowaliśmy silniejszą niż dla spółek nierodzinnych zależność pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ekspozycję na ryzyko (takimi jak udział sprzedaży zagranicznej w przychodach oraz poziom dźwigni finansowej) a skalą zabezpieczeń. Wyniki naszych badań nie potwierdzają powszechnie panującego poglądu o szczególnej awersji do ryzyka w spółkach rodzinnych. Uzasadnienia zaobserwowanych pomiędzy spółkami rodzinnymi a nierodzinnymi różnic w zakresie wykorzystania instrumentów zabezpieczających należy szukać na gruncie teorii agencji i związanych z nią problemów.
***On the basis of an unbalanced panel of 105 public companies listed on Warsaw Stock Exchange in the period 2006-2010 we document that, on average, family firms are less likely to use hedging instruments and they use them less extensively than non-family firms. Moreover, for family firms we observe significantly stronger relation between risk exposure measures such as foreign sales percentage or financial leverage and the scale of hedging instruments used. Our findings do not confirm the conventional wisdom of above-average risk-aversion of family firms. The differences between family and non-family firms in the use of hedging instruments should be rather explained on the basis of agency theory and agency costs.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12117
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.16
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński.pdf422.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.