Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12149
Title: Praktyki oporu. Postawy kobiet wobec władzy w Polsce Ludowej w latach 1948–1956
Other Titles: Resistance practices. Women attitudes to power in Communistic Poland during the 1948–1956 period
Authors: Florczyk, Katarzyna
Advisor: Domańska, Ewa. Promotor
Keywords: Stalinizm
Stalinism
Kobiety
Women
Opór
Resistance
Mikrohistoria
Microhistory
Issue Date: 12-Nov-2014
Abstract: W badaniach poświęconych najnowszym dziejom Polski (Okres tzw. Polski Ludowej i PRL-u) dominuje historia polityczna. Opisywane są kluczowe momenty przełomów, działalność czołowych polityków i praca tajnych służb. Moim zamierzeniem było by nie odrywając się od ważnego kontekstu dziejowego ukazać na jego tle rolę kobiet. Nie interesowały mnie jednak postacie znanych Polek. Celem prowadzonych badań było „przywrócenie z nie-pamięci” biografii zwykłych kobiet, które zostały uznane przez władze za wrogów systemu. Zastosowane w rozprawie podejście do badań inspirowane jest koncentrującą się na analizach źródeł mikrohistorią empiryczną. Praca została podzielona na trzy zasadnicze części poświęcone wybranym postaciom kobiet. Interesowały mnie ich losy oraz to, z czego wynikał ich sprzeciw wobec systemu. W tym kontekście przeanalizowałam, zdefiniowałam i opisałam różne formy oporu jakie omawiane kobiety praktykowały. Zależało mi na odnajdywaniu nieznanych dotąd źródeł. W pracy wykorzystuję źródła różnego pochodzenia. Są to materiały archiwalne pochodzące z archiwów państwowych i archiwum IPN, ikonograficzne np. plakaty ukazujące modelowe wyobrażenia kobiet oraz tzw. źródła wywołane czyli wywiady.
In modern researches concentrated on History of PRL, scholars tend to focus on political aspect of communistic rule in Poland. Main points of history, work of secret agency and decisions of most important politics were described. In opposition to that, main purpose of my thesis is to examine women role in the wide context of communistic times. However, I was not interested in well-known persons. My work can be classified as a part of micro – historical trend in historiography. The aim of the study was to describe lives of ordinary women who were considered enemies of the state and thus they could not become known to the public opinion. In my work I present rebellious women (every one of them presented different form of resistance) who have been recognized by the communists as enemy of the state. I’m interested in their everyday lives and reasons of their opposition to the system. In this context I consider various forms of resistance. Each of women that I've picked for may PHD thesis were differently expressing their opposition to the communist’s rule. Their example shows that everyone have some sort of potential to defend one's own identity and values. My goal was to find yet unknown and not studied sources. During my researches I’ve used different types of materials. That is sources from state and IPN archives, iconographic sources (posters showing ‘model’ behavior of socialistic women) and interviews.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/12149
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Florczyk praca doktorska.pdf
  Restricted Access
30.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.