Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1220
Title: PATENT EUROPEJSKI A PRÓBY USTANOWIENIA PATENTU UNII EUROPEJSKIEJ
Other Titles: EUROPEAN PATENT AND ATTEMPTS TO CREATE A EUROPEAN UNION PATENT
Authors: Nowicka, Aurelia
Keywords: Patent europejski
European patent
Patent Unii Europejskiej
European Union patent
Jednolity system rozstrzygania sporów patentowych
Unified patent litigation system
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 39-60
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, a także stanu zaawansowania prac zmierzających do ustanowienia patentu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu językowego tego patentu. Ze względu na to, że ustanowienie patentu Unii Europejskiej zostało powiązane z utworzeniem jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych, Autorka przedstawia również projekt umowy o sądzie ds. patentów europejskich i patentów Unii Europejskiej. W szczególności zwraca uwagę na, w którym rzecznicy generalni uznali, że proponowana umowa, in its current state, jest niezgodna z traktatami. Analizując obecną sytuację w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, Autorka zwięźle przedstawia najpierw patent krajowy, udzielany na podstawie polskiej ustawy – prawo własności przemysłowej, a następnie charakteryzuje patent europejski, będący wiązką patentów krajowych, udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Następnie przedstawia najważniejsze elementy przyszłego patentu Unii Europejskiej, zawarte w propozycji unijnego rozporządzenia, w wersji z 2009 r. Szczególną uwagę poświęca systemowi językowemu tego patentu. Autorka wyraża krytyczną ocenę propozycji Komisji Europejskiej, COM (2010) 350 z 30 czerwca 2010 r., wskazując, że propozycja ta nie realizuje celu określonego w tym dokumencie, jakim jest achieving the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest (pkt 3 preambuły).
*The aim of this paper is to present the current state of affairs regarding the obtainment of a patent protection in Poland and the advancement of the work on a European Union patent, with special focus on the translation arrangements for the EU patent. Firstly, the current situation in Poland regarding the national patent protection governed by the Act on Industrial Property is presented, followed by a description of the European patent being a bundle of national patents granted by the European Patent Office pursuant to the Convention on the Grant of European Patents. Next, the main elements of the future EU patent are enumerated based on the draft EU regulation of 2009. A special attention is given to the translation arrangements regarding the EU patent. The Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM (2010) 350 of 30 June 2010 is being criticised as it is thought to be a proposal that does not realise the objective specified in the document i.e. achievement of the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest (point 3 of the Preamble).
URI: http://hdl.handle.net/10593/1220
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. AURELIA NOWICKA RPEiS 4-2010.pdf122.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.