Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12213
Title: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków
Other Titles: National Council of Radio and Television as a matter of interest to politicians
Authors: Wąsicka, Maria
Keywords: media masowe
polityka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
mass media
politics
National Council of Radio and Television
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2, s. 111-121.
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie i potwierdzenie tezy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powoływana z zamiarem uporządkowania polskiego systemu medialnego już od etapu poprzedzającego jej oficjalne powstanie aż do dzisiaj jest przedmiotem silnego zainteresowania polityków. Problematykę związaną z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji można rozpatrywać na wiele sposobów. W związku z tematem niniejszego artykułu i celem, który mu przyświeca zasadne jest oparcie się wyłącznie na analizie kształtowania się, funkcjonowania i zmian, którym podlegały zasady ustrojowe tego organu. Dlatego też, skupiono się wyłącznie na analizie regulacji prawnych mających zasadniczy wpływ na zmiany dokonywane w zakresie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz na praktycznym wymiarze tych zmian znajdującym odzwierciedlenie w konkretnych zachowaniach polityków.
The purpose of this paper is to present and support the argument that the National Broadcasting Council appointed to oversee the Polish media system was of great interest to politicians as early as at the stage preceding its official foundation, and continues to be so until today. The issues associated with the National Council of Radio and Television can be viewed in many ways. For the purpose of the present paper, it is reasonable to base it only on the analysis of the formation, functioning and change of the statutory principles of the Council. Therefore, the article only focuses on the analysis of the legal regulations, with the significant impact on the changes made in the operation of the National Council of Radio and Television and on the practical dimension of these changes reflected in specific behaviors of politicians.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12213
DOI: 10.14746/pp.2014.19.2.7
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wąsicka.pdf79.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.