Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1241
Title: O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZAŁOŻEŃ KONCEPCYJNO-FUNKCJONALNYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ ŚRODKÓW KARNYCH W KODEKSIE KARNYM Z 1997 R.
Other Titles: ON THE NECESSITY OF ADHERING TO THE FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF PREVENTIVE AND PENALTY MEASURES PROVIDED FOR IN THE PENAL CODE OF 1997
Authors: Góralski, Piotr
Keywords: Środki zabezpieczające
Preventive measures
Środki karne
Penalty measures
Sankcje karne
Penal measures
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 109-121
Abstract: Autor przeprowadza analizę celów i funkcji realizowanych przez środki zabezpieczające oraz środki karne w obowiązującym Kodeksie karnym. Krytyce poddano postępujące w Kodeksie karnym rozszerzanie katalogu środków karnych poprzez umieszczanie w tej grupie sankcji wykazujących wyraźne cechy środków zabezpieczających, jak również dokonywane przez ustawodawcę stopniowe zacieranie różnic między środkami karnymi a środkami zabezpieczającymi. W konkluzji autor stawia tezę, że pogłębianie się tego procesu może w przyszłości doprowadzić do marginalizacji obecnego systemu kar i środków zabezpieczających i w następstwie zastąpienia go monolitycznym układem środków karnych o dominującym charakterze ochronnym.
*The author analyses the objectives and functions of the preventive and penalty measures available under the binding Penal Code in Poland. The constant widening of the existing catalogue of penal measures by adding to it measures that are obviously of a preventive character is being criticised as it gradually blurs the difference between them. In view of the above, the author warns that if the above described process is continued, the current system of penal and preventive measures may become marginalised and replaced by a monolithic system of penal measures of a dominant preventive character.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1241
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. PIOTR GÓRALSKI RPEiS 1-2011.pdf152.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.